UdpBindingElement.TimeToLive Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia czas wygaśnięcia elementu powiązania UDP.Gets or sets the time to live for the UDP binding element.

public:
 property int TimeToLive { int get(); void set(int value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("timeToLive", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.IntegerValidator(MaxValue=255, MinValue=0)]
public int TimeToLive { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("timeToLive", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.IntegerValidator(MaxValue=255, MinValue=0)>]
member this.TimeToLive : int with get, set
Public Property TimeToLive As Integer

Wartość właściwości

Int32

Czas wygaśnięcia elementu powiązania UDP.The time to live for the UDP binding element.

Atrybuty

Dotyczy