XPathMessageFilterElementComparer Klasa

Definicja

Oferuje funkcje do porównywania dwóch XPathMessageFilterElement wystąpień.Provides functionality to compare two XPathMessageFilterElement instances.

public ref class XPathMessageFilterElementComparer : System::Collections::IComparer
public class XPathMessageFilterElementComparer : System.Collections.IComparer
type XPathMessageFilterElementComparer = class
    interface IComparer
Public Class XPathMessageFilterElementComparer
Implements IComparer
Dziedziczenie
XPathMessageFilterElementComparer
Implementuje

Konstruktory

XPathMessageFilterElementComparer()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XPathMessageFilterElementComparer.Initializes a new instance of the XPathMessageFilterElementComparer class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IComparer.Compare(Object, Object)

Porównaj dwa XPathMessageFilterElement wystąpienia.Compare two XPathMessageFilterElement instances.

Dotyczy