ContractDescription.Operations Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję opisów operacji skojarzonych z kontraktem.

public:
 property System::ServiceModel::Description::OperationDescriptionCollection ^ Operations { System::ServiceModel::Description::OperationDescriptionCollection ^ get(); };
public System.ServiceModel.Description.OperationDescriptionCollection Operations { get; }
member this.Operations : System.ServiceModel.Description.OperationDescriptionCollection
Public ReadOnly Property Operations As OperationDescriptionCollection

Wartość właściwości

OperationDescriptionCollection

Zawiera OperationDescriptionCollection opisy operacji skojarzone z opisem kontraktu.

Przykłady

OperationDescriptionCollection odc = cd.Operations;
Console.WriteLine("\tDisplay Operations:");
foreach (OperationDescription od in odc)
{
    Console.WriteLine("\t\t" + od.Name);
}
Dim odc As OperationDescriptionCollection = cd.Operations
Console.WriteLine(Constants.vbTab & "Display Operations:")
For Each od As OperationDescription In odc
    Console.WriteLine(Constants.vbTab + Constants.vbTab + od.Name)
Next od

Dotyczy