IWsdlImportExtension.BeforeImport Metoda

Definicja

Wywoływane przed zaimportowaniem dokumentów metadanych.

public:
 void BeforeImport(System::Web::Services::Description::ServiceDescriptionCollection ^ wsdlDocuments, System::Xml::Schema::XmlSchemaSet ^ xmlSchemas, System::Collections::Generic::ICollection<System::Xml::XmlElement ^> ^ policy);
public void BeforeImport (System.Web.Services.Description.ServiceDescriptionCollection wsdlDocuments, System.Xml.Schema.XmlSchemaSet xmlSchemas, System.Collections.Generic.ICollection<System.Xml.XmlElement> policy);
abstract member BeforeImport : System.Web.Services.Description.ServiceDescriptionCollection * System.Xml.Schema.XmlSchemaSet * System.Collections.Generic.ICollection<System.Xml.XmlElement> -> unit
Public Sub BeforeImport (wsdlDocuments As ServiceDescriptionCollection, xmlSchemas As XmlSchemaSet, policy As ICollection(Of XmlElement))

Parametry

wsdlDocuments
ServiceDescriptionCollection

Opisy usługi do zmodyfikowania.

xmlSchemas
XmlSchemaSet

Kolekcja schematów do użycia podczas importowania.

policy
ICollection<XmlElement>

Asercji zasad używanych podczas importowania.

Uwagi

Metody BeforeImport wszystkich zarejestrowanych IWsdlImportExtension obiektów są wywoływane przed zaimportowanie dowolnego elementu z podanych metadanych.

Dotyczy