MetadataReference.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Zwraca dokument schematu XML dla punktu końcowego odwołania do metadanych.

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

XmlSchema

Element XmlSchema reprezentujący dokument schematu XML (XSD) dla odwołania do punktu końcowego metadanych.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Może być używany tylko wtedy, gdy MetadataReference wystąpienie jest rzutowania do IXmlSerializable interfejsu.

Dotyczy