NetPeerTcpBinding.ReaderQuotas Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia XmlDictionaryReaderQuotas , który jest skojarzony z tym powiązaniem.Gets or sets the XmlDictionaryReaderQuotas that is associated with this binding.

public:
 property System::Xml::XmlDictionaryReaderQuotas ^ ReaderQuotas { System::Xml::XmlDictionaryReaderQuotas ^ get(); void set(System::Xml::XmlDictionaryReaderQuotas ^ value); };
public System.Xml.XmlDictionaryReaderQuotas ReaderQuotas { get; set; }
member this.ReaderQuotas : System.Xml.XmlDictionaryReaderQuotas with get, set
Public Property ReaderQuotas As XmlDictionaryReaderQuotas

Wartość właściwości

XmlDictionaryReaderQuotas

XmlDictionaryReaderQuotasJest skojarzony z tym powiązaniem.The XmlDictionaryReaderQuotas that is associated with this binding.

Wyjątki

Aplikacja podjęła próbę ustawienia tej właściwości na wartość null.The application attempted to set this property to null.

Dotyczy