NetTcpBinding.Security Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który określa typ zabezpieczeń używany z usługami skonfigurowanymi przy użyciu tego powiązania.Gets an object that specifies the type of security used with services configured with this binding.

public:
 property System::ServiceModel::NetTcpSecurity ^ Security { System::ServiceModel::NetTcpSecurity ^ get(); void set(System::ServiceModel::NetTcpSecurity ^ value); };
public:
 property System::ServiceModel::NetTcpSecurity ^ Security { System::ServiceModel::NetTcpSecurity ^ get(); };
public System.ServiceModel.NetTcpSecurity Security { get; set; }
public System.ServiceModel.NetTcpSecurity Security { get; }
member this.Security : System.ServiceModel.NetTcpSecurity with get, set
member this.Security : System.ServiceModel.NetTcpSecurity
Public Property Security As NetTcpSecurity
Public ReadOnly Property Security As NetTcpSecurity

Wartość właściwości

NetTcpSecurity

NetTcpSecurityZawiera typy zabezpieczeń używane z tym powiązaniem.The NetTcpSecurity that contains the types of security used with this binding. Domyślny tryb zabezpieczeń dla elementu NetTCPBinding is Transport .The default mode of security for the NetTCPBinding is Transport.

Przykłady

Ten przykład pokazuje, jak pobrać Security wartość.This example shows how to get the Security value.

NetTcpSecurity security = binding.Security;

Uwagi

NetTcpSecurityZapewnia typy zabezpieczeń i ustawień dostępne dla NetTcpBinding .The NetTcpSecurity provides the types of security and settings available to the NetTcpBinding.

Dotyczy