ServiceContractAttribute.Namespace Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw <portType> elementu w Web Services Description Language (WSDL).Gets or sets the namespace of the <portType> element in Web Services Description Language (WSDL).

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Namespace { get; set; }
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Wartość właściwości

String

Przestrzeń nazw WSDL <portType> elementu.The WSDL namespace of the <portType> element. Wartość domyślna to " http://tempuri.org ".The default value is "http://tempuri.org".

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak użyć Name Namespace właściwości i, ServiceContractAttribute Aby ustawić odpowiednie wartości w języku WSDL.The following code example shows how to use the Name and Namespace properties of the ServiceContractAttribute to set the corresponding values in WSDL.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ServiceModel;
using System.Text;

namespace Microsoft.WCF.Documentation
{
 [ServiceContract(
  Name="HelloWorld",
  Namespace="http://Microsoft.WCF.Documentation"
 )]
 public interface ISampleService{
  [OperationContract]
  string SampleMethod(string msg);
 }

 class SampleService : ISampleService
 {
 #region ISampleService Members

 public string SampleMethod(string msg)
 {
   return "The service greets you: " + msg;
 }

 #endregion
 }
}


Imports System.Collections.Generic
Imports System.ServiceModel
Imports System.Text

Namespace Microsoft.WCF.Documentation
 <ServiceContract(Name:="HelloWorld", Namespace:="http://Microsoft.WCF.Documentation")> _
 Public Interface ISampleService
  <OperationContract> _
  Function SampleMethod(ByVal msg As String) As String
 End Interface

 Friend Class SampleService
   Implements ISampleService
 #Region "ISampleService Members"

 Public Function SampleMethod(ByVal msg As String) As String Implements ISampleService.SampleMethod
    Return "The service greets you: " & msg
 End Function

 #End Region
 End Class
End Namespace

Poniższy przykład kodu pokazuje klienta Windows Communication Foundation (WCF) dla poprzedniej usługi, która zaimportował WSDL przy użyciu Narzędzia do obsługi metadanych ServiceModel (Svcutil.exe).The following code example shows an Windows Communication Foundation (WCF) client for the preceding service that imported WSDL using the ServiceModel Metadata Utility Tool (Svcutil.exe). Klient używa HelloWorldClient klienta zamiast SampleServiceClient klienta (podobnie jak w przypadku przykładu w sekcji przykład ServiceContractAttribute ).This client uses a HelloWorldClient client rather than a SampleServiceClient client (as is the case with the sample in the Example section of ServiceContractAttribute).

using System;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Channels;

public class Client
{
 public static void Main()
 {
  // Picks up configuration from the config file.
  HelloWorldClient wcfClient = new HelloWorldClient();
  try
  {
   // Making calls.
   Console.WriteLine("Enter the greeting to send: ");
   string greeting = Console.ReadLine();
   Console.WriteLine("The service responded: " + wcfClient.SampleMethod(greeting));

   // Done with service.
   wcfClient.Close();
   Console.WriteLine("Done!");
  }
  catch (TimeoutException timeProblem)
  {
   Console.WriteLine("The service operation timed out. " + timeProblem.Message);
   wcfClient.Abort();
  }
  catch (CommunicationException commProblem)
  {
   Console.WriteLine("There was a communication problem. " + commProblem.Message);
   wcfClient.Abort();
  }
  finally
  {
   Console.WriteLine("Press ENTER to exit:");
   Console.ReadLine();
  }
 }
}


Imports System.ServiceModel
Imports System.ServiceModel.Channels

Public Class Client
 Public Shared Sub Main()
  ' Picks up configuration from the config file.
  Dim wcfClient As New HelloWorldClient()
  Try
   ' Making calls.
   Console.WriteLine("Enter the greeting to send: ")
      Dim greeting = Console.ReadLine()
   Console.WriteLine("The service responded: " & wcfClient.SampleMethod(greeting))

   ' Done with service. 
   wcfClient.Close()
   Console.WriteLine("Done!")
  Catch timeProblem As TimeoutException
   Console.WriteLine("The service operation timed out. " & timeProblem.Message)
   wcfClient.Abort()
  Catch commProblem As CommunicationException
   Console.WriteLine("There was a communication problem. " & commProblem.Message)
   wcfClient.Abort()
  Finally
   Console.WriteLine("Press ENTER to exit:")
   Console.ReadLine()
  End Try
 End Sub
End Class

Dotyczy