WS2007FederationHttpBinding Klasa

Definicja

Bezpieczne i interoperacyjne powiązanie, które wynika z WS2007HttpBinding i obsługuje zabezpieczenia federacyjne.A secure and interoperable binding that derives from WS2007HttpBinding and supports federated security.

public ref class WS2007FederationHttpBinding : System::ServiceModel::WSFederationHttpBinding
public class WS2007FederationHttpBinding : System.ServiceModel.WSFederationHttpBinding
type WS2007FederationHttpBinding = class
    inherit WSFederationHttpBinding
Public Class WS2007FederationHttpBinding
Inherits WSFederationHttpBinding
Dziedziczenie

Uwagi

Federacja jest możliwością udostępniania tożsamości w wielu przedsiębiorstwach lub domenach zaufania na potrzeby uwierzytelniania i autoryzacji.Federation is the ability to share identities across multiple enterprises or trust domains for authentication and authorization. Używa protokołu WS-Trust, aby zamapować reprezentację tożsamości z jednej domeny zaufania na inną.It uses the WS-Trust protocol to map the identity representation from one trust domain to another. Federacyjne powiązanie HTTP obsługuje zabezpieczenia protokołu SOAP oraz zabezpieczenia w trybie mieszanym, ale nie obsługuje zabezpieczeń transportu.Federated HTTP binding supports SOAP security as well as mixed-mode security, but it does not support transport security. Usługi skonfigurowane przy użyciu tego powiązania muszą korzystać z transportu HTTP.Services configured with this binding must use the HTTP transport. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WSFederationHttpBinding.For more information, see WSFederationHttpBinding.

Uwaga

Podczas wywoływania usługi WCF with.Net Framework 4,0 z aplikacji klienckiej WCF skompilowanej Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 lub wcześniejszej, plik konfiguracyjny wygenerowany przez svcutil.exe lub dodanie odwołania do usługi z programu Visual Studio będzie zawierać atrybut establishSecurityContext w konfiguracji powiązania.When calling a WCF service built with.Net Framework 4.0 from a WCF client application built with Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 or earlier, the configuration file generated by svcutil.exe or adding a service reference from Visual Studio will contain the establishSecurityContext attribute in the binding configuration. Ten atrybut nie jest rozpoznawany przez Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 środowisko uruchomieniowe i aplikacja zwróci ConfigurationErrorsException komunikat "Nierozpoznany atrybut establishSecurityContext".This attribute is not recognized by the Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5 runtime and the application will thrown an ConfigurationErrorsException with the message "Unrecognized attribute establishSecurityContext". Aby obejść ten problem, Usuń atrybut establishSecurityContext z konfiguracji powiązania.To workaround this problem, remove the establishSecurityContext attribute from the binding configuration.

Konstruktory

WS2007FederationHttpBinding()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy WS2007FederationHttpBinding.Initializes a new instance of the WS2007FederationHttpBinding class.

WS2007FederationHttpBinding(String)

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy z powiązaniem określonym na podstawie jego nazwy konfiguracji.Initializes a new instance of the WS2007FederationHttpBinding class with a binding specified by its configuration name.

WS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode)

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy z określonym typem zabezpieczeń używanym przez powiązanie.Initializes a new instance of the WS2007FederationHttpBinding class with a specified type of security used by the binding.

WS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie WS2007FederationHttpBinding klasy z określonym typem zabezpieczeń używanym przez powiązanie i wartość wskazującą, czy jest włączona Niezawodna sesja.Initializes a new instance of the WS2007FederationHttpBinding class with a specified type of security used by the binding and a value that indicates whether a reliable session is enabled.

Właściwości

BypassProxyOnLocal

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy serwer proxy ma być pomijany dla adresów lokalnych.Gets or sets a value that indicates whether to bypass the proxy server for local addresses.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
CloseTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu, który ma zostać zamknięty, zanim transport zgłosi wyjątek.Gets or sets the interval of time provided for a connection to close before the transport raises an exception.

(Odziedziczone po Binding)
EnvelopeVersion

Pobiera wersję protokołu SOAP, która jest używana w przypadku komunikatów przetwarzanych przez to powiązanie.Gets the version of SOAP that is used for messages that are processed by this binding.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
HostNameComparisonMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy nazwa hosta jest używana do uzyskiwania dostępu do usługi podczas dopasowywania identyfikatora URI.Gets or sets a value that indicates whether the hostname is used to reach the service when matching the URI.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
MaxBufferPoolSize

Pobiera lub ustawia maksymalną ilość przydzielonej pamięci (w bajtach) dla Menedżera buforów, która zarządza buforami wymaganymi przez punkty końcowe używające tego powiązania.Gets or sets the maximum amount of memory allocated, in bytes, for the buffer manager that manages the buffers required by endpoints using this binding.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
MaxReceivedMessageSize

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar komunikatu, który może być przetwarzany przez powiązanie, w bajtach.Gets or sets the maximum size, in bytes, for a message that can be processed by the binding.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
MessageEncoding

Pobiera lub ustawia czy MTOM lub text/XML jest używany do kodowania komunikatów SOAP.Gets or sets whether MTOM or Text/XML is used to encode SOAP messages.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
MessageVersion

Pobiera wersję wiadomości używaną przez klientów i usługi skonfigurowane przy użyciu powiązania.Gets the message version used by clients and services configured with the binding.

(Odziedziczone po Binding)
Name

Pobiera lub ustawia nazwę powiązania.Gets or sets the name of the binding.

(Odziedziczone po Binding)
Namespace

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw XML powiązania.Gets or sets the XML namespace of the binding.

(Odziedziczone po Binding)
OpenTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu, który ma być otwarty, zanim transport zgłosi wyjątek.Gets or sets the interval of time provided for a connection to open before the transport raises an exception.

(Odziedziczone po Binding)
PrivacyNoticeAt

Pobiera lub ustawia identyfikator URI, w którym znajduje się powiadomienie dotyczące zachowania poufności informacji.Gets or sets the URI at which the privacy notice is located.

(Odziedziczone po WSFederationHttpBinding)
PrivacyNoticeVersion

Pobiera lub ustawia numer wersji informacji o prywatności dla powiązania.Gets or sets the privacy notice version number for the binding.

(Odziedziczone po WSFederationHttpBinding)
ProxyAddress

Pobiera lub ustawia adres URI serwera proxy HTTP.Gets or sets the URI address of the HTTP proxy.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
ReaderQuotas

Pobiera lub ustawia ograniczenia złożoności komunikatów protokołu SOAP, które mogą być przetwarzane przez punkty końcowe skonfigurowane za pomocą tego powiązania.Gets or sets constraints on the complexity of SOAP messages that can be processed by endpoints configured with this binding.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
ReceiveTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu, przez jaki połączenie może pozostawać nieaktywne, podczas którego nie są odbierane żadne komunikaty aplikacji przed porzuceniem.Gets or sets the interval of time that a connection can remain inactive, during which no application messages are received, before it is dropped.

(Odziedziczone po Binding)
ReliableSession

Pobiera obiekt, który zapewnia wygodny dostęp do właściwości elementu powiązania niezawodnej sesji, który jest dostępny podczas korzystania z jednego z powiązań dostarczonych przez system.Gets an object that provides convenient access to the properties of a reliable session binding element that are available when using one of the system-provided bindings.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
Scheme

Pobiera schemat transportu URI dla kanałów i odbiorników skonfigurowanych przy użyciu tego powiązania.Gets the URI transport scheme for the channels and listeners that are configured with this binding.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
Security

Pobiera lub ustawia typ zabezpieczeń używany z tym powiązaniem.Gets or sets the type of security used with this binding.

(Odziedziczone po WSFederationHttpBinding)
SendTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu przewidziany na zakończenie operacji zapisu przed wykroczeniem przez transport wyjątku.Gets or sets the interval of time provided for a write operation to complete before the transport raises an exception.

(Odziedziczone po Binding)
TextEncoding

Pobiera lub ustawia kodowanie znaków, które jest używane dla tekstu komunikatu.Gets or sets the character encoding that is used for the message text.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
TransactionFlow

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy to powiązanie ma obsługiwać przepływy WS-Transactions.Gets or sets a value that indicates whether this binding should support flowing WS-Transactions.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
UseDefaultWebProxy

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ma być używany autokonfigurowany serwer proxy HTTP systemu, jeśli jest dostępny.Gets or sets a value that indicates whether the auto-configured HTTP proxy of the system should be used, if available.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)

Metody

BuildChannelFactory<TChannel>(BindingParameterCollection)

Kompiluje stos fabryki kanałów na kliencie, który tworzy określony typ kanału, który spełnia funkcje określone przez kolekcję parametrów powiązań.Builds the channel factory stack on the client that creates a specified type of channel and that satisfies the features specified by a collection of binding parameters.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelFactory<TChannel>(Object[])

Kompiluje stos fabryki kanałów na kliencie, który tworzy określony typ kanału, który spełnia funkcje określone przez tablicę obiektów.Builds the channel factory stack on the client that creates a specified type of channel and that satisfies the features specified by an object array.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(BindingParameterCollection)

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia funkcje określone przez kolekcję parametrów powiązań.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified by a collection of binding parameters.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Object[])

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Uri, BindingParameterCollection)

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Uri, Object[])

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, BindingParameterCollection)

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, ListenUriMode, BindingParameterCollection)

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, ListenUriMode, Object[])

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
BuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, Object[])

Kompiluje odbiornik kanału w usłudze, który akceptuje określony typ kanału i spełnia określone funkcje.Builds the channel listener on the service that accepts a specified type of channel and that satisfies the features specified.

(Odziedziczone po Binding)
CanBuildChannelFactory<TChannel>(BindingParameterCollection)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące powiązanie może utworzyć stos fabryki kanałów na kliencie, który spełnia wymagania kolekcji określonych parametrów powiązania.Returns a value that indicates whether the current binding can build a channel factory stack on the client that satisfies the collection of binding parameters specified.

(Odziedziczone po Binding)
CanBuildChannelFactory<TChannel>(Object[])

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące powiązanie może skompilować stos fabryki kanałów na kliencie, który spełnia wymagania określone przez tablicę obiektów.Returns a value that indicates whether the current binding can build a channel factory stack on the client that satisfies the requirements specified by an object array.

(Odziedziczone po Binding)
CanBuildChannelListener<TChannel>(BindingParameterCollection)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące powiązanie może kompilować stos odbiornika kanałów w usłudze, która spełnia kryteria kolekcji określonych parametrów powiązania.Returns a value that indicates whether the current binding can build a channel listener stack on the service that satisfies the collection of binding parameters specified.

(Odziedziczone po Binding)
CanBuildChannelListener<TChannel>(Object[])

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące powiązanie może kompilować stos odbiornika kanałów w usłudze, która spełnia kryteria określone w tablicy obiektów.Returns a value that indicates whether the current binding can build a channel listener stack on the service that satisfies the criteria specified in an array of objects.

(Odziedziczone po Binding)
CreateBindingElements()

Tworzy kolekcję z elementami powiązania dla powiązania.Creates a collection with the binding elements for the binding.

(Odziedziczone po WSFederationHttpBinding)
CreateMessageSecurity()

Tworzy z SecurityBindingElement użyciem ustawienia dostarczone przez to wystąpienie.Creates a SecurityBindingElement using the settings provided by this instance.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetProperty<T>(BindingParameterCollection)

Zwraca żądany obiekt typu, jeśli jest obecny, z odpowiedniej warstwy w stosie powiązań.Returns a typed object requested, if present, from the appropriate layer in the binding stack.

(Odziedziczone po Binding)
GetTransport()

Zwraca element powiązania transportu z bieżącego powiązania.Returns the transport binding element from the current binding.

(Odziedziczone po WSFederationHttpBinding)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ShouldSerializeName()

Zwraca czy nazwa powiązania powinna być serializowana.Returns whether the name of the binding should be serialized.

(Odziedziczone po Binding)
ShouldSerializeNamespace()

Zwraca czy przestrzeń nazw powiązania powinna być serializowana.Returns whether the namespace of the binding should be serialized.

(Odziedziczone po Binding)
ShouldSerializeReaderQuotas()

Zwraca wartość wskazującą, czy ReaderQuotas Właściwość została zmieniona z wartości domyślnej i powinna być serializowana.Returns a value that indicates whether the ReaderQuotas property has changed from its default value and should be serialized.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
ShouldSerializeReliableSession()

Zwraca wartość wskazującą, czy ReliableSession Właściwość została zmieniona z wartości domyślnej i powinna być serializowana.Returns a value that indicates whether the ReliableSession property has changed from its default value and should be serialized.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
ShouldSerializeSecurity()

Zwraca wartość wskazującą, czy Security Właściwość została zmieniona z wartości domyślnej i powinna być serializowana.Returns a value that indicates whether the Security property has changed from its default value and should be serialized.

(Odziedziczone po WSFederationHttpBinding)
ShouldSerializeTextEncoding()

Zwraca wartość wskazującą, czy TextEncoding Właściwość została zmieniona z wartości domyślnej i powinna być serializowana.Returns a value that indicates whether the TextEncoding property has changed from its default value and should be serialized.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IBindingRuntimePreferences.ReceiveSynchronously

Pobiera wartość wskazującą, czy żądania przychodzące są obsługiwane synchronicznie, czy asynchronicznie.Gets a value that indicates whether incoming requests are handled synchronously or asynchronously.

(Odziedziczone po WSHttpBindingBase)

Dotyczy