WSHttpBinding.Security Właściwość

Definicja

Pobiera ustawienia zabezpieczeń używane z tym powiązaniem.Gets the security settings used with this binding.

public:
 property System::ServiceModel::WSHttpSecurity ^ Security { System::ServiceModel::WSHttpSecurity ^ get(); void set(System::ServiceModel::WSHttpSecurity ^ value); };
public:
 property System::ServiceModel::WSHttpSecurity ^ Security { System::ServiceModel::WSHttpSecurity ^ get(); };
public System.ServiceModel.WSHttpSecurity Security { get; set; }
public System.ServiceModel.WSHttpSecurity Security { get; }
member this.Security : System.ServiceModel.WSHttpSecurity with get, set
member this.Security : System.ServiceModel.WSHttpSecurity
Public Property Security As WSHttpSecurity
Public ReadOnly Property Security As WSHttpSecurity

Wartość właściwości

WSHttpSecurity

WSHttpSecurityJest używany z tym powiązaniem.The WSHttpSecurity that is used with this binding. Właściwość wartość domyślna Mode to Message .The default value Mode property is Message.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak uzyskać wartość Security .The following example shows how to obtain the value of the Security.

WSHttpBinding wsHttpBinding = new WSHttpBinding();
WSHttpSecurity whSecurity = wsHttpBinding.Security;
Dim wsHttpBinding As New WSHttpBinding()
Dim whSecurity As WSHttpSecurity = wsHttpBinding.Security

Uwagi

Aby użyć czegoś innego niż domyślny typ zabezpieczeń, użyj WSHttpBinding(SecurityMode) konstruktora.To use something other than the default security type, use the WSHttpBinding(SecurityMode) constructor.

Dotyczy