ServiceBase.OnSessionChange(SessionChangeDescription) Metoda

Definicja

Wykonuje się po odebraniu zdarzenia zmiany z sesji serwera terminali.Executes when a change event is received from a Terminal Server session.

protected:
 virtual void OnSessionChange(System::ServiceProcess::SessionChangeDescription changeDescription);
protected virtual void OnSessionChange (System.ServiceProcess.SessionChangeDescription changeDescription);
abstract member OnSessionChange : System.ServiceProcess.SessionChangeDescription -> unit
override this.OnSessionChange : System.ServiceProcess.SessionChangeDescription -> unit
Protected Overridable Sub OnSessionChange (changeDescription As SessionChangeDescription)

Parametry

changeDescription
SessionChangeDescription

Struktura, która identyfikuje typ zmiany.A structure that identifies the change type.

Uwagi

Należy ustawić CanHandleSessionChangeEvent Właściwość na true , aby włączyć tę metodę.You must set the CanHandleSessionChangeEvent property to true to enable the execution of this method.

Dotyczy

Zobacz też