ServiceBase.OnShutdown Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej program jest wykonywany po zamknięciu systemu. Określa, co powinno nastąpić bezpośrednio przed zamknięciem systemu.

protected:
 virtual void OnShutdown();
protected virtual void OnShutdown ();
abstract member OnShutdown : unit -> unit
override this.OnShutdown : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnShutdown ()

Uwagi

Służy OnShutdown do określania przetwarzania, które ma miejsce po zamknięciu systemu.

To zdarzenie występuje tylko wtedy, gdy system operacyjny jest wyłączony, a nie po wyłączeniu komputera.

OnShutdown jest oczekiwana przesłonięć, CanShutdown gdy właściwość ma wartość true.

Dotyczy

Zobacz też