ServiceBase.OnShutdown Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej wykonuje się, gdy system jest zamykany.When implemented in a derived class, executes when the system is shutting down. Określa, co powinno następować bezpośrednio przed zamknięciem systemu.Specifies what should occur immediately prior to the system shutting down.

protected:
 virtual void OnShutdown();
protected virtual void OnShutdown ();
abstract member OnShutdown : unit -> unit
override this.OnShutdown : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnShutdown ()

Uwagi

Użyj, OnShutdown Aby określić przetwarzanie, które ma miejsce, gdy system zostanie zamknięty.Use OnShutdown to specify the processing that occurs when the system shuts down.

To zdarzenie występuje tylko wtedy, gdy system operacyjny jest wyłączony, a nie gdy komputer jest wyłączony.This event occurs only when the operating system is shut down, not when the computer is turned off.

OnShutdownpowinien być przesłonięty, gdy CanShutdown Właściwość jest true .OnShutdown is expected to be overridden when the CanShutdown property is true.

Dotyczy

Zobacz też