ServiceController.Pause Metoda

Definicja

Wstrzymuje operację usługi.Suspends a service's operation.

public:
 void Pause();
public void Pause ();
member this.Pause : unit -> unit
Public Sub Pause ()

Wyjątki

Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do interfejsu API systemu.An error occurred when accessing a system API.

Nie znaleziono usługi.The service was not found.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie Pause metody w celu wstrzymania usługi.The following example demonstrates the use of the Pause method to pause a service. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostarczonego dla ServiceController klasy.This example is part of a larger example that is provided for the ServiceController class.

sc.Pause();
while (sc.Status != ServiceControllerStatus.Paused)
{
    Thread.Sleep(1000);
    sc.Refresh();
}
Console.WriteLine("Status = " + sc.Status);
sc.Pause()
While sc.Status <> ServiceControllerStatus.Paused
    Thread.Sleep(1000)
    sc.Refresh()
End While
Console.WriteLine("Status = " + sc.Status.ToString())

Uwagi

Nie można wywołać Continue usługi do momentu, gdy kontroler usług nie ma stanu Paused .You cannot call Continue for the service until the service controller status is Paused.

Dotyczy

Zobacz też