ServiceProcessInstaller.Account Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ konta, w ramach którego ma zostać uruchomiona ta aplikacja usługi.

public:
 property System::ServiceProcess::ServiceAccount Account { System::ServiceProcess::ServiceAccount get(); void set(System::ServiceProcess::ServiceAccount value); };
public System.ServiceProcess.ServiceAccount Account { get; set; }
[System.ServiceProcess.ServiceProcessDescription("ServiceProcessInstallerAccount")]
public System.ServiceProcess.ServiceAccount Account { get; set; }
member this.Account : System.ServiceProcess.ServiceAccount with get, set
[<System.ServiceProcess.ServiceProcessDescription("ServiceProcessInstallerAccount")>]
member this.Account : System.ServiceProcess.ServiceAccount with get, set
Public Property Account As ServiceAccount

Wartość właściwości

ServiceAccount

Element ServiceAccount definiujący typ konta, w ramach którego system uruchamia tę usługę. Wartość domyślna to User.

Atrybuty

Uwagi

Account Gdy właściwość to User, Username właściwości i Password są używane do definiowania konta, w ramach którego działa aplikacja usługi.

Para Username i Password umożliwia usłudze uruchamianie na koncie innym niż konto systemowe. Może to na przykład umożliwić usłudze automatyczne uruchamianie przy ponownym uruchomieniu, gdy żaden użytkownik nie jest zalogowany. Jeśli pozostawisz wartość Username lub Password pustą i ustawioną Account na User, zostanie wyświetlony monit o prawidłową nazwę użytkownika i hasło podczas instalacji.

Można również określić, że usługa jest uruchamiana na lokalnym koncie systemowym lub jako usługa lokalna lub sieciowa. Zobacz wyliczenie ServiceAccount , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów kont.

Dotyczy

Zobacz też