Single.CompareTo Metoda

Definicja

Porównuje to wystąpienie z określonym obiektem lub innym Single wystąpieniem i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest mniejsza niż, równa lub większa niż wartość określonego obiektu lub innego Single wystąpienia.Compares this instance to a specified object or to another Single instance and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the specified object or the other Single instance.

Przeciążenia

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie do określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest mniejsza niż, równa lub większa niż wartość określonego obiektu.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the specified object.

CompareTo(Single)

Porównuje to wystąpienie z określoną liczbą zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest mniejsza niż, równa lub większa niż wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej pojedynczej precyzji.Compares this instance to a specified single-precision floating-point number and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the specified single-precision floating-point number.

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie do określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest mniejsza niż, równa lub większa niż wartość określonego obiektu.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the specified object.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ value);
public int CompareTo (object value);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

Obiekt do porównania lub null .An object to compare, or null.

Zwraca

Int32

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne tego wystąpienia i value .A signed number indicating the relative values of this instance and value.

Wartość zwracanaReturn Value OpisDescription
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż value lub to wystąpienie nie jest liczbą ( NaN ) i value jest liczbą.This instance is less than value, or this instance is not a number (NaN) and value is a number.
ZeroZero To wystąpienie jest równe value lub to wystąpienie i wartość nie mogą być liczbami ( NaN ), PositiveInfinity lub NegativeInfinity .This instance is equal to value, or this instance and value are both not a number (NaN), PositiveInfinity, or NegativeInfinity.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż value , lub to wystąpienie jest liczbą i value nie jest liczbą ( NaN ) lub value jest null .This instance is greater than value, OR this instance is a number and value is not a number (NaN), OR value is null.

Implementuje

Wyjątki

value nie jest Single .value is not a Single.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje CompareTo metodę.The following code example demonstrates the CompareTo method.

obj1 = (Single)450;

if ( a.CompareTo( obj1 ) < 0 )
{
  Console::WriteLine( " {0} is less than {1}.", a, obj1 );
}

if ( a.CompareTo( obj1 ) > 0 )
{
  Console::WriteLine( " {0} is greater than {1}.", a, obj1 );
}

if ( a.CompareTo( obj1 ) == 0 )
{
  Console::WriteLine( " {0} equals {1}.", a, obj1 );
}
obj1 = (Single)450;

if (a.CompareTo(obj1) < 0)
{
  Console.WriteLine("{0} is less than {1}.", a.ToString(), obj1.ToString());
}

if (a.CompareTo(obj1) > 0)
{
  Console.WriteLine("{0} is greater than {1}.", a.ToString(), obj1.ToString());
}

if (a.CompareTo(obj1) == 0)
{
  Console.WriteLine("{0} equals {1}.", a.ToString(), obj1.ToString());
}
Obj1 = CType(450, Single)

If A.CompareTo(Obj1) < 0 Then
  Console.WriteLine(A.ToString() + " is less than " + Obj1.ToString() + ".")
End If

If (A.CompareTo(Obj1) > 0) Then
  Console.WriteLine(A.ToString() + " is greater than " + Obj1.ToString() + ".")
End If

If (A.CompareTo(Obj1) = 0) Then
  Console.WriteLine(A.ToString() + " equals " + Obj1.ToString() + ".")
End If

Uwagi

valueParametr musi być null lub wystąpieniem Single ; w przeciwnym razie jest zgłaszany wyjątek.The value parameter must be null or an instance of Single; otherwise, an exception is thrown. Każde wystąpienie Single , niezależnie od jego wartości, jest traktowane jako większe niż null .Any instance of Single, regardless of its value, is considered greater than null.

Wartości muszą być identyczne, aby były uważane za równe.Values must be identical to be considered equal. Szczególnie gdy wartości zmiennoprzecinkowe są zależne od wielu operacji matematycznych, często są dla nich tracone precyzje i ich wartości są niemal identyczne, z wyjątkiem ich najmniej znaczących cyfr.Particularly when floating-point values depend on multiple mathematical operations, it is common for them to lose precision and for their values to be nearly identical except for their least significant digits. Z tego powodu wartość zwracana CompareTo metody może wydawać się zaskakujące w czasie.Because of this, the return value of the CompareTo method may seem surprising at times. Na przykład mnożenie według określonej wartości, po której następuje dzielenie przez tę samą wartość, powinno generować oryginalną wartość, ale w poniższym przykładzie obliczona wartość jest większa niż oryginalna wartość.For example, multiplication by a particular value followed by division by the same value should produce the original value, but in the following example, the computed value turns out to be greater than the original value. Wyświetlanie wszystkich znaczących cyfr dwóch wartości przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "R" wskazuje, że obliczona wartość różni się od oryginalnej wartości w najmniej znaczących cyfrach.Showing all significant digits of the two values by using the "R" standard numeric format string indicates that the computed value differs from the original value in its least significant digits. Aby uzyskać informacje na temat obsługi takich porównań, zobacz sekcję Uwagi Equals(Single) metody.For information about handling such comparisons, see the Remarks section of the Equals(Single) method.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    float value1 = 16.5457f;
    float operand = 3.8899982f;
    object value2 = value1 * operand / operand;
    Console.WriteLine("Comparing {0} and {1}: {2}\n",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2));
    Console.WriteLine("Comparing {0:R} and {1:R}: {2}",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Comparing 16.5457 and 16.5457: -1
//    
//    Comparing 16.5457 and 16.545702: -1
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim value1 As Single = 16.5457
    Dim value2 As Object = value1 * CSng(3.8899982) / CSng(3.8899982)
    Console.WriteLine("Comparing {0} and {1}: {2}",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2))
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Comparing {0:R} and {1:R}: {2}",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Comparing 16.5457 and 16.5457: -1
'    
'    Comparing 16.5457 and 16.545702: -1

Ta metoda jest implementowana do obsługi IComparable interfejsu.This method is implemented to support the IComparable interface. Należy zauważyć, że mimo że NaN nie jest uważany za równy innemu NaN (nawet jeden), IComparable interfejs wymaga, aby A.CompareTo(A) zwracał zero.Note that, although a NaN is not considered to be equal to another NaN (even itself), the IComparable interface requires that A.CompareTo(A) return zero.

Precyzja w porównaniachPrecision in Comparisons

Dokładność liczb zmiennoprzecinkowych poza udokumentowaną dokładnością jest określona dla implementacji oraz wersji systemu .NET Framework.The precision of floating-point numbers beyond the documented precision is specific to the implementation and version of the .NET Framework. W związku z tym porównanie dwóch określonych liczb może ulec zmianie między wersji systemu .NET Framework, ponieważ precyzja przedstawienia numeracji wewnętrznej może ulec zmianie.Consequently, a comparison of two particular numbers might change between versions of the .NET Framework because the precision of the numbers' internal representation might change.

Zobacz też

Dotyczy

CompareTo(Single)

Porównuje to wystąpienie z określoną liczbą zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest mniejsza niż, równa lub większa niż wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej pojedynczej precyzji.Compares this instance to a specified single-precision floating-point number and returns an integer that indicates whether the value of this instance is less than, equal to, or greater than the value of the specified single-precision floating-point number.

public:
 virtual int CompareTo(float value);
public int CompareTo (float value);
abstract member CompareTo : single -> int
override this.CompareTo : single -> int
Public Function CompareTo (value As Single) As Integer

Parametry

value
Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji do porównania.A single-precision floating-point number to compare.

Zwraca

Int32

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne tego wystąpienia i value .A signed number indicating the relative values of this instance and value.

Wartość zwracanaReturn Value OpisDescription
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż value lub to wystąpienie nie jest liczbą ( NaN ) i value jest liczbą.This instance is less than value, or this instance is not a number (NaN) and value is a number.
ZeroZero To wystąpienie jest równe value lub oba te wystąpienia i value nie są liczbami ( NaN ), PositiveInfinity lub NegativeInfinity .This instance is equal to value, or both this instance and value are not a number (NaN), PositiveInfinity, or NegativeInfinity.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż value , lub to wystąpienie jest liczbą i value nie jest liczbą ( NaN ).This instance is greater than value, or this instance is a number and value is not a number (NaN).

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje ogólne i nieogólne wersje CompareTo metody dla kilku typów wartości i elementów referencyjnych.The following code example demonstrates generic and nongeneric versions of the CompareTo method for several value and reference types.

// This example demonstrates the two versions of the 
// CompareTo method for several base types.
// The general version takes a parameter of type Object, while the specific
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.
using namespace System;

void Show( String^ caption, Object^ var1, Object^ var2, int resultGeneric, int resultNonGeneric )
{
  String^ relation;
  Console::Write( caption );
  if ( resultGeneric == resultNonGeneric )
  {
   if ( resultGeneric < 0 )
      relation = "less than";
   else
   if ( resultGeneric > 0 )
      relation = "greater than";
   else
      relation = "equal to";
   Console::WriteLine( "{0} is {1} {2}", var1, relation, var2 );
  }
  // The following condition will never occur because the generic and non-generic
  // CompareTo methods are equivalent.
  else
  {
   Console::WriteLine( "Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", resultGeneric, resultNonGeneric );
  }
}

int main()
{
  String^ nl = Environment::NewLine;
  String^ msg = "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}"
  "versions of the CompareTo method for several base types:{0}";
  Object^ obj; // An Object used to insure CompareTo(Object) is called.

  DateTime now = DateTime::Now;
  
  // Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
  TimeSpan tsX = TimeSpan(11,22,33,44);
  
  // Version = 1.2.333.4
  Version^ versX = gcnew Version( "1.2.333.4" );
  
  // Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
  Guid guidX = Guid( "{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}");
  Boolean a1 = true,a2 = true;
  Byte b1 = 1,b2 = 1;
  Int16 c1 = -2,c2 = 2;
  Int32 d1 = 3,d2 = 3;
  Int64 e1 = 4,e2 = -4;
  Decimal f1 = Decimal(-5.5), f2 = Decimal(5.5);
  Single g1 = 6.6f,g2 = 6.6f;
  Double h1 = 7.7,h2 = -7.7;
  Char i1 = 'A',i2 = 'A';
  String^ j1 = "abc", ^j2 = "abc";
  DateTime k1 = now,k2 = now;
  TimeSpan l1 = tsX,l2 = tsX;
  Version^ m1 = versX, ^m2 = gcnew Version( "2.0" );
  Guid n1 = guidX,n2 = guidX;
  
  // The following types are not CLS-compliant.
  SByte w1 = 8,w2 = 8;
  UInt16 x1 = 9,x2 = 9;
  UInt32 y1 = 10,y2 = 10;
  UInt64 z1 = 11,z2 = 11;
  
  //
  Console::WriteLine( msg, nl );
  try
  {
   Show( "Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo( a2 ), a1.CompareTo( a2 ) );
   Show( "Byte:  ", b1, b2, b1.CompareTo( b2 ), b1.CompareTo( b2 ) );
   Show( "Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo( c2 ), c1.CompareTo( c2 ) );
   Show( "Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo( d2 ), d1.CompareTo( d2 ) );
   Show( "Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo( e2 ), e1.CompareTo( e2 ) );
   Show( "Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo( f2 ), f1.CompareTo( f2 ) );
   Show( "Single: ", g1, g2, g1.CompareTo( g2 ), g1.CompareTo( g2 ) );
   Show( "Double: ", h1, h2, h1.CompareTo( h2 ), h1.CompareTo( h2 ) );
   Show( "Char:  ", i1, i2, i1.CompareTo( i2 ), i1.CompareTo( i2 ) );
   
   // Use an anonymous object to hide the String object.
   obj = j2;
   Show( "String: ", j1, j2, j1->CompareTo( j2 ), j1->CompareTo( obj ) );
   Show( "DateTime:", k1, k2, k1.CompareTo( k2 ), k1.CompareTo( k2 ) );
   Show( "TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo( l2 ), l1.CompareTo( l2 ) );
   
   // Use an anonymous object to hide the Version object.
   obj = m2;
   Show( "Version: ", m1, m2, m1->CompareTo( m2 ), m1->CompareTo( obj ) );
   Show( "Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo( n2 ), n1.CompareTo( n2 ) );
   
   //
   Console::WriteLine( "{0}The following types are not CLS-compliant:", nl );
   Show( "SByte:  ", w1, w2, w1.CompareTo( w2 ), w1.CompareTo( w2 ) );
   Show( "UInt16: ", x1, x2, x1.CompareTo( x2 ), x1.CompareTo( x2 ) );
   Show( "UInt32: ", y1, y2, y1.CompareTo( y2 ), y1.CompareTo( y2 ) );
   Show( "UInt64: ", z1, z2, z1.CompareTo( z2 ), z1.CompareTo( z2 ) );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }

}
//   This example displays the following output:
//   
//   The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
//   CompareTo method for several base types:
//   
//   Boolean: True is equal to True
//   Byte:   1 is equal to 1
//   Int16:  -2 is less than 2
//   Int32:  3 is equal to 3
//   Int64:  4 is greater than -4
//   Decimal: -5.5 is less than 5.5
//   Single:  6.6 is equal to 6.6
//   Double:  7.7 is greater than -7.7
//   Char:   A is equal to A
//   String:  abc is equal to abc
//   DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
//   TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
//   Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
//   Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
//   aa0057b223
//   
//   The following types are not CLS-compliant:
//   SByte:  8 is equal to 8
//   UInt16:  9 is equal to 9
//   UInt32:  10 is equal to 10
//   UInt64:  11 is equal to 11
// This example demonstrates the generic and non-generic versions of the
// CompareTo method for several base types.
// The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.

using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  string  nl = Environment.NewLine;
  string  msg = "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}" +
          "versions of the CompareTo method for several base types:{0}";

  DateTime now = DateTime.Now;
// Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
  TimeSpan tsX = new TimeSpan(11, 22, 33, 44);
// Version = 1.2.333.4
  Version  versX = new Version("1.2.333.4");
// Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
  Guid   guidX = new Guid("{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}");

  Boolean a1 = true, a2 = true;
  Byte   b1 = 1,   b2 = 1;
  Int16  c1 = -2,  c2 = 2;
  Int32  d1 = 3,   d2 = 3;
  Int64  e1 = 4,   e2 = -4;
  Decimal f1 = -5.5m, f2 = 5.5m;
  Single  g1 = 6.6f, g2 = 6.6f;
  Double  h1 = 7.7d, h2 = -7.7d;
  Char   i1 = 'A',  i2 = 'A';
  String  j1 = "abc", j2 = "abc";
  DateTime k1 = now,  k2 = now;
  TimeSpan l1 = tsX,  l2 = tsX;
  Version m1 = versX, m2 = new Version("2.0");
  Guid   n1 = guidX, n2 = guidX;

// The following types are not CLS-compliant.
  SByte  w1 = 8,   w2 = 8;
  UInt16  x1 = 9,   x2 = 9;
  UInt32  y1 = 10,  y2 = 10;
  UInt64  z1 = 11,  z2 = 11;
//
  Console.WriteLine(msg, nl);
  try
    {
// The second and third Show method call parameters are automatically boxed because
// the second and third Show method declaration arguments expect type Object.

    Show("Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo(a2), a1.CompareTo((Object)a2));
    Show("Byte:   ", b1, b2, b1.CompareTo(b2), b1.CompareTo((Object)b2));
    Show("Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo(c2), c1.CompareTo((Object)c2));
    Show("Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo(d2), d1.CompareTo((Object)d2));
    Show("Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo(e2), e1.CompareTo((Object)e2));
    Show("Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo(f2), f1.CompareTo((Object)f2));
    Show("Single:  ", g1, g2, g1.CompareTo(g2), g1.CompareTo((Object)g2));
    Show("Double:  ", h1, h2, h1.CompareTo(h2), h1.CompareTo((Object)h2));
    Show("Char:   ", i1, i2, i1.CompareTo(i2), i1.CompareTo((Object)i2));
    Show("String:  ", j1, j2, j1.CompareTo(j2), j1.CompareTo((Object)j2));
    Show("DateTime: ", k1, k2, k1.CompareTo(k2), k1.CompareTo((Object)k2));
    Show("TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo(l2), l1.CompareTo((Object)l2));
    Show("Version: ", m1, m2, m1.CompareTo(m2), m1.CompareTo((Object)m2));
    Show("Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo(n2), n1.CompareTo((Object)n2));
//
    Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:", nl);
    Show("SByte:  ", w1, w2, w1.CompareTo(w2), w1.CompareTo((Object)w2));
    Show("UInt16:  ", x1, x2, x1.CompareTo(x2), x1.CompareTo((Object)x2));
    Show("UInt32:  ", y1, y2, y1.CompareTo(y2), y1.CompareTo((Object)y2));
    Show("UInt64:  ", z1, z2, z1.CompareTo(z2), z1.CompareTo((Object)z2));
    }
  catch (Exception e)
    {
    Console.WriteLine(e);
    }
  }

  public static void Show(string caption, Object var1, Object var2,
              int resultGeneric, int resultNonGeneric)
  {
  string relation;

  Console.Write(caption);
  if (resultGeneric == resultNonGeneric)
    {
    if   (resultGeneric < 0) relation = "less than";
    else if (resultGeneric > 0) relation = "greater than";
    else            relation = "equal to";
    Console.WriteLine("{0} is {1} {2}", var1, relation, var2);
    }

// The following condition will never occur because the generic and non-generic
// CompareTo methods are equivalent.

  else
    {
    Console.WriteLine("Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}",
              resultGeneric, resultNonGeneric);
    }
  }
}
/*
This example produces the following results:

The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
CompareTo method for several base types:

Boolean: True is equal to True
Byte:   1 is equal to 1
Int16:  -2 is less than 2
Int32:  3 is equal to 3
Int64:  4 is greater than -4
Decimal: -5.5 is less than 5.5
Single:  6.6 is equal to 6.6
Double:  7.7 is greater than -7.7
Char:   A is equal to A
String:  abc is equal to abc
DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
aa0057b223

The following types are not CLS-compliant:
SByte:  8 is equal to 8
UInt16:  9 is equal to 9
UInt32:  10 is equal to 10
UInt64:  11 is equal to 11
*/
' This example demonstrates the generic and non-generic versions of the 
' CompareTo method for several base types.
' The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
' version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   Dim msg As String = _
     "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}" & _
     "versions of the CompareTo method for several base types:{0}"
   
   Dim now As DateTime = DateTime.Now
   ' Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
   Dim tsX As New TimeSpan(11, 22, 33, 44)
   ' Version = 1.2.333.4
   Dim versX As New Version("1.2.333.4")
   ' Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
   Dim guidX As New Guid("{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}")
   
   Dim a1 As [Boolean] = True,  a2 As [Boolean] = True
   Dim b1 As [Byte] = 1,     b2 As [Byte] = 1
   Dim c1 As Int16 = -2,     c2 As Int16 = 2
   Dim d1 As Int32 = 3,      d2 As Int32 = 3
   Dim e1 As Int64 = 4,      e2 As Int64 = -4
   Dim f1 As [Decimal] = -5.5D,  f2 As [Decimal] = 5.5D
   Dim g1 As [Single] = 6.6F,   g2 As [Single] = 6.6F
   Dim h1 As [Double] = 7.7,   h2 As [Double] = -7.7
   Dim i1 As [Char] = "A"c,    i2 As [Char] = "A"c
   Dim j1 As String = "abc",   j2 As String = "abc"
   Dim k1 As DateTime = now,   k2 As DateTime = now
   Dim l1 As TimeSpan = tsX,   l2 As TimeSpan = tsX
   Dim m1 As Version = versX,   m2 As New Version("2.0")
   Dim n1 As Guid = guidX,    n2 As Guid = guidX
   
   ' The following types are not CLS-compliant.
   ' SByte, UInt16, UInt32, UInt64

   Console.WriteLine(msg, nl)
   Try
     ' The second and third Show method call parameters are automatically boxed because
     ' the second and third Show method declaration arguments expect type Object.

     Show("Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo(a2), a1.CompareTo(CObj(a2)))
     Show("Byte:   ", b1, b2, b1.CompareTo(b2), b1.CompareTo(CObj(b2)))
     Show("Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo(c2), c1.CompareTo(CObj(c2)))
     Show("Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo(d2), d1.CompareTo(CObj(d2)))
     Show("Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo(e2), e1.CompareTo(CObj(e2)))
     Show("Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo(f2), f1.CompareTo(CObj(f2)))
     Show("Single:  ", g1, g2, g1.CompareTo(g2), g1.CompareTo(CObj(g2)))
     Show("Double:  ", h1, h2, h1.CompareTo(h2), h1.CompareTo(CObj(h2)))
     Show("Char:   ", i1, i2, i1.CompareTo(i2), i1.CompareTo(CObj(i2)))
     Show("String:  ", j1, j2, j1.CompareTo(j2), j1.CompareTo(CObj(j2)))
     Show("DateTime: ", k1, k2, k1.CompareTo(k2), k1.CompareTo(CObj(k2)))
     Show("TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo(l2), l1.CompareTo(CObj(l2)))
     Show("Version: ", m1, m2, m1.CompareTo(m2), m1.CompareTo(CObj(m2)))
     Show("Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo(n2), n1.CompareTo(CObj(n2)))
     '
     Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:", nl)
     Console.WriteLine("SByte, UInt16, UInt32, UInt64")

   Catch e As Exception
     Console.WriteLine(e)
   End Try
  End Sub
  
  Public Shared Sub Show(caption As String, var1 As [Object], var2 As [Object], _
             resultGeneric As Integer, resultNonGeneric As Integer)
   Dim relation As String
   
   Console.Write(caption)
   If resultGeneric = resultNonGeneric Then
     If resultGeneric < 0 Then
      relation = "less than"
     ElseIf resultGeneric > 0 Then
      relation = "greater than"
     Else
      relation = "equal to"
     End If
     Console.WriteLine("{0} is {1} {2}", var1, relation, var2)
   
   ' The following condition will never occur because the generic and non-generic
   ' CompareTo methods are equivalent.

   Else
     Console.WriteLine("Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", _
              resultGeneric, resultNonGeneric)
   End If
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
'CompareTo method for several base types:
'
'Boolean: True is equal to True
'Byte:   1 is equal to 1
'Int16:  -2 is less than 2
'Int32:  3 is equal to 3
'Int64:  4 is greater than -4
'Decimal: -5.5 is less than 5.5
'Single:  6.6 is equal to 6.6
'Double:  7.7 is greater than -7.7
'Char:   A is equal to A
'String:  abc is equal to abc
'DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
'TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
'Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
'Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
'aa0057b223
'
'The following types are not CLS-compliant:
'SByte, UInt16, UInt32, UInt64
'

Uwagi

Wartości muszą być identyczne, aby były uważane za równe.Values must be identical to be considered equal. Wartości zmiennoprzecinkowe są często używane do utraty dokładności i są niemal identyczne, z wyjątkiem ich najmniej znaczących cyfr, zwłaszcza gdy wartości są zależne od wielu operacji matematycznych.It is common for floating-point values to lose precision and to become nearly identical except for their least significant digits, especially when the values depend on multiple mathematical operations. Z tego powodu wartość zwracana CompareTo metody w godzinach może wydawać się zaskakujące.Because of this, the return value of the CompareTo method at times may seem surprising. Na przykład mnożenie według dowolnej wartości, a po niej dzielenie przez tę samą wartość, powinno generować pierwotną wartość.For example, multiplication by any value followed by division by the same value should produce the original value. Jednak w poniższym przykładzie obliczona wartość jest większa niż oryginalna wartość.However, in the following example, the computed value turns out to be greater than the original value. Wyświetlanie wszystkich znaczących cyfr dwóch wartości przy użyciu standardowego ciągu formatu liczbowego "R" wskazuje, że obliczona wartość różni się od oryginalnej wartości w najmniej znaczących cyfrach.Showing all significant digits of the two values by using the "R" standard numeric format string indicates that the computed value differs from the original value in its least significant digits. Aby uzyskać informacje na temat obsługi takich porównań, zobacz sekcję Uwagi Equals(Single) metody.For information about handling such comparisons, see the Remarks section of the Equals(Single) method.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    float value1 = 16.5457f;
    float operand = 3.8899982f;
    float value2 = value1 * operand / operand;
    Console.WriteLine("Comparing {0} and {1}: {2}\n",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2));
    Console.WriteLine("Comparing {0:R} and {1:R}: {2}",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Comparing 16.5457 and 16.5457: -1
//    
//    Comparing 16.5457 and 16.545702: -1
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim value1 As Single = 16.5457
    Dim value2 As Single = value1 * CSng(3.8899982) / CSng(3.8899982)
    Console.WriteLine("Comparing {0} and {1}: {2}",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2))
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Comparing {0:R} and {1:R}: {2}",
             value1, value2, value1.CompareTo(value2))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Comparing 16.5457 and 16.5457: -1
'    
'    Comparing 16.5457 and 16.545702: -1

Ta metoda implementuje System.IComparable<T> interfejs i wykonuje nieco lepszą niż metoda, Single.CompareTo ponieważ nie musi konwertować value parametru do obiektu.This method implements the System.IComparable<T> interface and performs slightly better than the Single.CompareTo method because it does not have to convert the value parameter to an object.

Należy zauważyć, że chociaż obiekt, którego wartość NaN nie jest uważany za równy innemu obiektowi, którego wartość jest NaN (nawet sama), IComparable<T> interfejs wymaga, aby A.CompareTo(A) zwracał zero.Note that, although an object whose value is NaN is not considered equal to another object whose value is NaN (even itself), the IComparable<T> interface requires that A.CompareTo(A) return zero.

Poszerzenie konwersjiWidening Conversions

W zależności od języka programowania może być możliwe kod metody, w CompareTo której typ parametru ma mniejszą liczbę bitów (jest węższy) niż typ wystąpienia.Depending on your programming language, it might be possible to code a CompareTo method where the parameter type has fewer bits (is narrower) than the instance type. To jest możliwe, ponieważ w niektórych językach programowania jest wykonywana niejawna konwersja poszerzająca, która powoduje reprezentowanie parametru jako typu z taką samą liczbą bitów jak liczba bitów wystąpienia.This is possible because some programming languages perform an implicit widening conversion that represents the parameter as a type with as many bits as the instance.

Załóżmy na przykład, że typ wystąpienia to Single i typ parametru to Int32 .For example, suppose the instance type is Single and the parameter type is Int32. Kompilator języka C# firmy Microsoft generuje instrukcje do reprezentowania wartości parametru jako Single obiektu, a następnie generuje Single.CompareTo(Single) metodę, która porównuje wartości wystąpienia i poszerzonną reprezentację parametru.The Microsoft C# compiler generates instructions to represent the value of the parameter as a Single object, then generates a Single.CompareTo(Single) method that compares the values of the instance and the widened representation of the parameter.

Sprawdź dokumentację języka programowania, aby określić, czy jego kompilator wykonuje niejawne poszerzenia konwersji dla typów liczbowych.Consult your programming language's documentation to determine if its compiler performs implicit widening conversions of numeric types. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat tabele konwersji typów .For more information, see the Type Conversion Tables topic.

Precyzja w porównaniachPrecision in Comparisons

Dokładność liczb zmiennoprzecinkowych poza udokumentowaną dokładnością jest określona dla implementacji oraz wersji systemu .NET Framework.The precision of floating-point numbers beyond the documented precision is specific to the implementation and version of the .NET Framework. W związku z tym porównanie dwóch określonych liczb może ulec zmianie między wersji systemu .NET Framework, ponieważ precyzja przedstawienia numeracji wewnętrznej może ulec zmianie.Consequently, a comparison of two particular numbers might change between versions of the .NET Framework because the precision of the numbers' internal representation might change.

Zobacz też

Dotyczy