Single.Equality(Single, Single) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy dwie określone Single wartości są równe.Returns a value that indicates whether two specified Single values are equal.

public:
 static bool operator ==(float left, float right);
public static bool operator == (float left, float right);
static member ( = ) : single * single -> bool
Public Shared Operator == (left As Single, right As Single) As Boolean

Parametry

left
Single

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
Single

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli left i right są równe; w przeciwnym razie false .true if left and right are equal; otherwise, false.

Uwagi

EqualityMetoda definiuje operator równości dla Single wartości.The Equality method defines the equality operator for Single values.

Dotyczy