Single.GreaterThanOrEqual(Single, Single) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określona Single wartość jest większa lub równa innej określonej Single wartości.Returns a value that indicates whether a specified Single value is greater than or equal to another specified Single value.

public:
 static bool operator >=(float left, float right);
public static bool operator >= (float left, float right);
static member ( >= ) : single * single -> bool
Public Shared Operator >= (left As Single, right As Single) As Boolean

Parametry

left
Single

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
Single

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli left jest większe lub równe right ; w przeciwnym razie, false .true if left is greater than or equal to right; otherwise, false.

Uwagi

GreaterThanOrEqualMetoda definiuje operację operatora wyższego niż lub równego dla Single wartości.The GreaterThanOrEqual method defines the operation of the greater-than-or-equal operator for Single values.

Dotyczy