Single.LessThan(Single, Single) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określona Single wartość jest mniejsza od innej określonej Single wartości.Returns a value that indicates whether a specified Single value is less than another specified Single value.

public:
 static bool operator <(float left, float right);
public static bool operator < (float left, float right);
static member ( < ) : single * single -> bool
Public Shared Operator < (left As Single, right As Single) As Boolean

Parametry

left
Single

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
Single

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli left jest mniejsza niż right ; w przeciwnym razie, false .true if left is less than right; otherwise, false.

Uwagi

LessThanMetoda definiuje operację operatora mniejszościowego dla Single wartości.The LessThan method defines the operation of the less-than operator for Single values.

Dotyczy