Single.PositiveInfinity Pole

Definicja

Reprezentuje nieskończoność dodatnią.Represents positive infinity. To pole jest stałe.This field is constant.

public: float PositiveInfinity = Infinity;
public const float PositiveInfinity = Infinity;
val mutable PositiveInfinity : single
Public Const PositiveInfinity As Single  = Infinity

Wartość pola

Single

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje PositiveInfinity stałą.The following code example demonstrates the PositiveInfinity constant.

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "PositiveInfinity plus 10.0 equals {0}.", (Single::PositiveInfinity + 10.0) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("PositiveInfinity plus 10.0 equals {0}.", (Single.PositiveInfinity + 10.0).ToString());
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("PositiveInfinity plus 10.0 equals " + (Single.PositiveInfinity + 10).ToString() + ".")

Uwagi

Wartość tej stałej jest wynikiem dzielenia liczby dodatniej przez zero.The value of this constant is the result of dividing a positive number by zero.

Ta stała jest zwracana, gdy wynik operacji jest większy niż MaxValue .This constant is returned when the result of an operation is greater than MaxValue.

Użyj IsPositiveInfinity , aby określić, czy wartość jest równa nieskończoności dodatniej.Use IsPositiveInfinity to determine whether a value evaluates to positive infinity.

Dotyczy

Zobacz też