Single.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToInt64(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

 virtual long System.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt64;
long IConvertible.ToInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
override this.System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long Implements IConvertible.ToInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Int64

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na Int64 .The value of the current instance, converted to an Int64.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Single wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Single instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt64(Single) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt64(Single) method.

Dotyczy