Span<T>.Fill(T) Metoda

Definicja

Wypełnia elementy tego zakresu przy użyciu określonej wartości.Fills the elements of this span with a specified value.

public:
 void Fill(T value);
public void Fill (T value);
member this.Fill : 'T -> unit
Public Sub Fill (value As T)

Parametry

value
T

Wartość, która ma zostać przypisana do każdego elementu zakresu.The value to assign to each element of the span.

Dotyczy