Span<T>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający dla tego Span<T>.Returns an enumerator for this Span<T>.

public:
 Span<T>::Enumerator GetEnumerator();
public Span<T>.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> Span<'T>.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As Span(Of T).Enumerator

Zwraca

Moduł wyliczający dla tego zakresu.An enumerator for this span.

Uwagi

Zamiast bezpośrednio wywoływać metodę GetEnumerator, można użyć instrukcji C# foreach i Visual Basic For Each...Next, aby wyliczyć Span<T>.Instead of calling the GetEnumerator method directly, you can use the C# foreach statement and the Visual Basic For Each...Next construct to enumerate a Span<T>.

Dotyczy