Span<T>.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera element w określonym indeksie liczonym od zera.Gets the element at the specified zero-based index.

public:
 property T % default[int] { T % get(int index); };
public T this[int index] { get; }
member this.Item(int) : 'T
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu.The zero-based index of the element.

Wartość właściwości

T

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Wyjątki

index jest mniejsza od zera lub większa lub równa Length.index is less than zero or greater than or equal to Length.

Dotyczy