Span<T>.ToArray Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość tego zakresu do nowej tablicy.Copies the contents of this span into a new array.

public:
 cli::array <T> ^ ToArray();
public T[] ToArray ();
member this.ToArray : unit -> 'T[]
Public Function ToArray () As T()

Zwraca

T[]

Tablica zawierająca dane z bieżącego zakresu.An array containing the data in the current span.

Uwagi

Ta metoda wykonuje alokację sterty i dlatego należy ją unikać, jeśli jest to możliwe.This method performs a heap allocation and therefore should be avoided if possible. Czasami jest to konieczne, gdy interfejsy API obsługujące obiekty Span<T> nie są dostępne, ale interfejsy API, które współpracują z tablicami, są niedostępne.It it sometimes necessary when APIs that support Span<T> objects are not available but APIs that work with arrays are.

Dotyczy