Span<T>.ToString Metoda

Definicja

Zwraca reprezentację ciągu tego obiektu Span<T>.Returns the string representation of this Span<T> object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentacja ciągu dla tego obiektu Span<T>.The string representation of this Span<T> object.

Uwagi

W przypadku Span<Char>Metoda ToString zwraca String, który zawiera znaki wskazywane przez Span<T>.For a Span<Char>, the ToString method returns a String that contains the characters pointed to by the Span<T>. W przeciwnym razie zwraca String o nazwie typu i liczbie elementów, które zawiera Span<T>.Otherwise, it returns a String with the name of the type and the number of elements that the Span<T> contains.

Dotyczy