Span<T>.TryCopyTo(Span<T>) Metoda

Definicja

Próbuje skopiować bieżącą Span<T> do Span<T> docelowej i zwraca wartość wskazującą, czy operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie.Attempts to copy the current Span<T> to a destination Span<T> and returns a value that indicates whether the copy operation succeeded.

public:
 bool TryCopyTo(Span<T> destination);
public bool TryCopyTo (Span<T> destination);
member this.TryCopyTo : Span<'T> -> bool
Public Function TryCopyTo (destination As Span(Of T)) As Boolean

Parametry

destination
Span<T>

Obiekt docelowy operacji kopiowania.The target of the copy operation.

Zwraca

true, jeśli operacja kopiowania zakończyła się pomyślnie; w przeciwnym razie false.true if the copy operation succeeded; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda kopiuje wszystkie source do destination nawet wtedy, gdy source i destination nakładają się.This method copies all of source to destination even if source and destination overlap.

Jeśli destination jest krótsza niż Span<T>źródłowa, Metoda ta zwraca falsei żadne dane nie są zapisywane do destination.If destination is shorter than the source Span<T>, this method returns false, and no data is written to destination.

Dotyczy