String.Clone Metoda

Definicja

Zwraca odwołanie do tego wystąpienia String .Returns a reference to this instance of String.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Zwraca

Object

To wystąpienie String .This instance of String.

Implementuje

Uwagi

Wartość zwracana nie jest niezależną kopią tego wystąpienia; jest to po prostu inny widok tych samych danych.The return value is not an independent copy of this instance; it is simply another view of the same data. Użyj Copy metody lub, CopyTo Aby utworzyć oddzielny String obiekt o tej samej wartości co to wystąpienie.Use the Copy or CopyTo method to create a separate String object with the same value as this instance.

Ponieważ Clone Metoda po prostu zwraca istniejące wystąpienie ciągu, istnieje niewielki powód, aby wywołać go bezpośrednio.Because the Clone method simply returns the existing string instance, there is little reason to call it directly.

Dotyczy

Zobacz też