String.CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje określoną liczbę znaków z określonego położenia w tym wystąpieniu do określonej pozycji w tablicy znaków Unicode.Copies a specified number of characters from a specified position in this instance to a specified position in an array of Unicode characters.

public:
 void CopyTo(int sourceIndex, cli::array <char> ^ destination, int destinationIndex, int count);
public void CopyTo (int sourceIndex, char[] destination, int destinationIndex, int count);
member this.CopyTo : int * char[] * int * int -> unit
Public Sub CopyTo (sourceIndex As Integer, destination As Char(), destinationIndex As Integer, count As Integer)

Parametry

sourceIndex
Int32

Indeks pierwszego znaku w tym wystąpieniu do skopiowania.The index of the first character in this instance to copy.

destination
Char[]

Tablica znaków Unicode, do których są kopiowane znaki w tym wystąpieniu.An array of Unicode characters to which characters in this instance are copied.

destinationIndex
Int32

Indeks, w destination którym rozpoczyna się operacja kopiowania.The index in destination at which the copy operation begins.

count
Int32

Liczba znaków w tym wystąpieniu do skopiowania destination .The number of characters in this instance to copy to destination.

Wyjątki

destination to null.destination is null.

sourceIndex, destinationIndex , lub count jest ujemnasourceIndex, destinationIndex, or count is negative

-lub--or-

sourceIndex nie identyfikuje pozycji w bieżącym wystąpieniu.sourceIndex does not identify a position in the current instance.

-lub--or-

destinationIndex nie identyfikuje prawidłowego indeksu w destination tablicy.destinationIndex does not identify a valid index in the destination array.

-lub--or-

count jest większa niż długość podciągu od sourceIndex do końca tego wystąpienia.count is greater than the length of the substring from sourceIndex to the end of this instance

-lub--or-

count jest większa niż długość podtablicy od destinationIndex do końca destination tablicy.count is greater than the length of the subarray from destinationIndex to the end of the destination array.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje CopyTo metodę.The following example demonstrates the CopyTo method.

using namespace System;
int main()
{
  
  // Embed an array of characters in a string
  String^ strSource = "changed";
  array<Char>^destination = {'T','h','e',' ','i','n','i','t','i','a','l',' ','a','r','r','a','y'};
  
  // Print the char array
  Console::WriteLine( destination );
  
  // Embed the source string in the destination string
  strSource->CopyTo( 0, destination, 4, strSource->Length );
  
  // Print the resulting array
  Console::WriteLine( destination );
  strSource = "A different string";
  
  // Embed only a section of the source string in the destination
  strSource->CopyTo( 2, destination, 3, 9 );
  
  // Print the resulting array
  Console::WriteLine( destination );
}
// The example displays the following output:
//    The initial array
//    The changed array
//    Thedifferentarray
using System;

public class CopyToTest {
  public static void Main() {

    // Embed an array of characters in a string
    string strSource = "changed";
  char [] destination = { 'T', 'h', 'e', ' ', 'i', 'n', 'i', 't', 'i', 'a', 'l', ' ',
        'a', 'r', 'r', 'a', 'y' };

    // Print the char array
    Console.WriteLine( destination );

    // Embed the source string in the destination string
    strSource.CopyTo ( 0, destination, 4, strSource.Length );

    // Print the resulting array
    Console.WriteLine( destination );

    strSource = "A different string";

    // Embed only a section of the source string in the destination
    strSource.CopyTo ( 2, destination, 3, 9 );

    // Print the resulting array
    Console.WriteLine( destination );
  }
}
// The example displays the following output:
//    The initial array
//    The changed array
//    Thedifferentarray
Public Class CopyToTest
  Public Shared Sub Main()
    ' Embed an array of characters in a string
    Dim strSource As String = "changed"
    Dim destination As Char() = {"T"c, "h"c, "e"c, " "c, "i"c, "n"c, "i"c, _
          "t"c, "i"c, "a"c, "l"c, " "c, "a"c, "r"c, "r"c, "a"c, "y"c}

    ' Print the char array
    Console.WriteLine(destination)

    ' Embed the source string in the destination string
    strSource.CopyTo(0, destination, 4, strSource.Length)

    ' Print the resulting array
    Console.WriteLine(destination)

    strSource = "A different string"

    ' Embed only a section of the source string in the destination
    strSource.CopyTo(2, destination, 3, 9)

    ' Print the resulting array
    Console.WriteLine(destination)
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    The initial array
'    The changed array
'    Thedifferentarray

Uwagi

Ta metoda kopiuje count znaki z sourceIndex pozycji tego wystąpienia do destinationIndex położenia destination tablicy znaków.This method copies count characters from the sourceIndex position of this instance to the destinationIndex position of destination character array. Ta metoda nie zmienia rozmiaru destination tablicy znaków; musi mieć wystarczającą liczbę elementów, aby pomieścić skopiowane znaki, lub metoda zgłasza ArgumentOutOfRangeException .This method does not resize the destination character array; it must have a sufficient number of elements to accommodate the copied characters or the method throws an ArgumentOutOfRangeException.

sourceIndex i destinationIndex są oparte na zero.sourceIndex and destinationIndex are zero-based.

Dotyczy

Zobacz też