String.GetPinnableReference Metoda

Definicja

Zwraca odwołanie do elementu ciągu pod indeksem zero.Returns a reference to the element of the string at index zero.

public:
 char ^ GetPinnableReference();
public ref readonly char GetPinnableReference ();
member this.GetPinnableReference : unit -> char
Public Function GetPinnableReference () As Char

Zwraca

Znak reprezentujący odwołanie do elementu ciągu pod indeksem zero.A character representing the reference to the element of the string at index zero.

Wyjątki

Ciąg ma wartość null.The string is null.

Uwagi

Metoda GetPinnableReference zwraca znak, który może być używany do przypinania String w pamięci.The GetPinnableReference method returns a character that can be used for pinning a String in memory. Jest to wymagane do obsługi String w ramach ustalonej instrukcji.It is required to support the use of a String within a fixed statement.

Dotyczy