String.IsInterned(String) Metoda

Definicja

Pobiera odwołanie do określonego String .Retrieves a reference to a specified String.

public:
 static System::String ^ IsInterned(System::String ^ str);
public static string? IsInterned (string str);
public static string IsInterned (string str);
static member IsInterned : string -> string
Public Shared Function IsInterned (str As String) As String

Parametry

str
String

Ciąg do wyszukania w puli InterNIC.The string to search for in the intern pool.

Zwraca

String

Odwołanie do str , jeśli znajduje się w puli stażystów środowiska uruchomieniowego języka wspólnego; w przeciwnym razie null .A reference to str if it is in the common language runtime intern pool; otherwise, null.

Wyjątki

str to null.str is null.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, że literały ciągów są automatycznie Interni przez kompilator.The following example demonstrates that literal strings are interned automatically by the compiler.

// Sample for String::IsInterned(String)
using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Runtime::CompilerServices;

// In the .NET Framework 2.0 the following attribute declaration allows you to 
// avoid the use of the interning when you use NGEN.exe to compile an assembly 
// to the native image cache.
[assembly:CompilationRelaxations(CompilationRelaxations::NoStringInterning)];
void Test( int sequence, String^ str )
{
  Console::Write( "{0} The string '", sequence );
  String^ strInterned = String::IsInterned( str );
  if ( strInterned == nullptr )
   Console::WriteLine( "{0}' is not interned.", str );
  else
   Console::WriteLine( "{0}' is interned.", strInterned );
}

int main()
{
  
  // String str1 is known at compile time, and is automatically interned.
  String^ str1 = "abcd";
  
  // Constructed string, str2, is not explicitly or automatically interned.
  String^ str2 = (gcnew StringBuilder)->Append( "wx" )->Append( "yz" )->ToString();
  Console::WriteLine();
  Test( 1, str1 );
  Test( 2, str2 );
}

//This example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.

//If you use NGEN.exe to compile the assembly to the native image cache, this
//example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is not interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.
// Sample for String.IsInterned(String)
using System;
using System.Text;
using System.Runtime.CompilerServices;

// In the .NET Framework 2.0 the following attribute declaration allows you to
// avoid the use of the interning when you use NGEN.exe to compile an assembly
// to the native image cache.
[assembly: CompilationRelaxations(CompilationRelaxations.NoStringInterning)]
class Sample
{
  public static void Main()
  {
    // String str1 is known at compile time, and is automatically interned.
    String str1 = "abcd";

    // Constructed string, str2, is not explicitly or automatically interned.
    String str2 = new StringBuilder().Append("wx").Append("yz").ToString();
    Console.WriteLine();
    Test(1, str1);
    Test(2, str2);
  }

  public static void Test(int sequence, String str)
  {
    Console.Write("{0}) The string, '", sequence);
    String strInterned = String.IsInterned(str);
    if (strInterned == null)
      Console.WriteLine("{0}', is not interned.", str);
    else
      Console.WriteLine("{0}', is interned.", strInterned);
  }
}

//This example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.

//If you use NGEN.exe to compile the assembly to the native image cache, this
//example produces the following results:

//1) The string, 'abcd', is not interned.
//2) The string, 'wxyz', is not interned.
' Sample for String.IsInterned(String)
Imports System.Text
Imports System.Runtime.CompilerServices

' In the .NET Framework 2.0 the following attribute declaration allows you to 
' avoid the use of the interning when you use NGEN.exe to compile an assembly 
' to the native image cache.
<Assembly: CompilationRelaxations(CompilationRelaxations.NoStringInterning)> 
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
    ' String str1 is known at compile time, and is automatically interned.
    Dim str1 As [String] = "abcd"

    ' Constructed string, str2, is not explicitly or automatically interned.
    Dim str2 As [String] = New StringBuilder().Append("wx").Append("yz").ToString()
    Console.WriteLine()
    Test(1, str1)
    Test(2, str2)
  End Sub

  Public Shared Sub Test(ByVal sequence As Integer, ByVal str As [String])
    Console.Write("{0}) The string, '", sequence)
    Dim strInterned As [String] = [String].IsInterned(str)
    If strInterned Is Nothing Then
      Console.WriteLine("{0}', is not interned.", str)
    Else
      Console.WriteLine("{0}', is interned.", strInterned)
    End If
  End Sub
End Class

'This example produces the following results:

'1) The string, 'abcd', is interned.
'2) The string, 'wxyz', is not interned.

'If you use NGEN.exe to compile the assembly to the native image cache, this
'example produces the following results:

'1) The string, 'abcd', is not interned.
'2) The string, 'wxyz', is not interned.

Uwagi

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego automatycznie utrzymuje tabelę nazywaną pulą InterNIC, która zawiera pojedyncze wystąpienie każdej unikatowej stałej ciągu literału zadeklarowanej w programie, a także każde unikatowe wystąpienie String dodawane programowo przez wywołanie Intern metody.The common language runtime automatically maintains a table, called the intern pool, which contains a single instance of each unique literal string constant declared in a program, as well as any unique instance of String you add programmatically by calling the Intern method.

Pula stażyst służy do zachowywania magazynu ciągów.The intern pool conserves string storage. W przypadku przypisywania stałej literału ciągu do kilku zmiennych Każda zmienna jest ustawiana jako odwołująca się do tej samej stałej w puli InterNIC zamiast odwoływać się do kilku różnych wystąpień String , które mają identyczne wartości.If you assign a literal string constant to several variables, each variable is set to reference the same constant in the intern pool instead of referencing several different instances of String that have identical values.

Ta metoda jest wyszukiwana str w puli InterNIC.This method looks up str in the intern pool. Jeśli jest str już InterNIC, odwołanie do tego wystąpienia jest zwracane; w przeciwnym razie null zwraca.If str has already been interned, a reference to that instance is returned; otherwise, null is returned.

Porównaj tę metodę z Intern metodą.Compare this method to the Intern method.

Ta metoda nie zwraca wartości logicznej.This method does not return a Boolean value. Jeśli wywołasz metodę, ponieważ chcesz, aby wartość logiczna wskazywała, czy określony ciąg jest InterNIC, możesz użyć kodu takiego jak poniższe.If you call the method because you want a Boolean value that indicates whether a particular string is interned, you can use code such as the following.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string str1 = "a";
   string str2 = str1 + "b";
   string str3 = str2 + "c";
   string[] strings = { "value", "part1" + "_" + "part2", str3, 
              String.Empty, null };
   foreach (var value in strings) {
     if (value == null) continue;
     
     bool interned = String.IsInterned(value) != null;
     if (interned)
      Console.WriteLine("'{0}' is in the string intern pool.", 
               value);
     else
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the string intern pool.",
               value);           
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    'value' is in the string intern pool.
//    'part1_part2' is in the string intern pool.
//    'abc' is not in the string intern pool.
//    '' is in the string intern pool.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim str1 As String = "a"
   Dim str2 As String = str1 + "b"
   Dim str3 As String = str2 + "c"
   Dim strings() As String = { "value", "part1" + "_" + "part2", str3, 
                 String.Empty, Nothing }
   For Each value In strings
     If value Is Nothing Then Continue For
     
     Dim interned As Boolean = (String.IsInterned(value) IsNot Nothing)
     If interned Then
      Console.WriteLine("'{0}' is in the string intern pool.", 
               value)
     Else
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the string intern pool.",
               value)           
     End If
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    'value' is in the string intern pool.
'    'part1_part2' is in the string intern pool.
'    'abc' is not in the string intern pool.
'    '' is in the string intern pool.

Uwaga

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, można zastąpić użycie puli stażyst w przypadku użycia Ngen.exe (Generator obrazu natywnego) do zainstalowania zestawu w pamięci podręcznej obrazów natywnych na komputerze lokalnym.Starting with the .NET Framework version 2.0, you can override the use of the intern pool when you use the Ngen.exe (Native Image Generator) to install an assembly to the native image cache on a local computer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zagadnienia dotyczące wydajności w sekcji Uwagi dla Intern właściwości.For more information, see Performance Considerations in the Remarks section for the Intern property.

Dotyczy

Zobacz też