String.IsNullOrWhiteSpace(String) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy określony ciąg to null, pusty, czy składa się tylko z białych znaków.

public:
 static bool IsNullOrWhiteSpace(System::String ^ value);
public static bool IsNullOrWhiteSpace (string value);
public static bool IsNullOrWhiteSpace (string? value);
static member IsNullOrWhiteSpace : string -> bool
Public Shared Function IsNullOrWhiteSpace (value As String) As Boolean

Parametry

value
String

Ciąg do przetestowania.

Zwraca

Boolean

truevalue jeśli parametr ma null wartość lub Empty, lub value składa się wyłącznie z znaków odstępu.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy tablicę ciągów, a następnie przekazuje każdy element tablicy do IsNullOrWhiteSpace metody .

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values = { null, String.Empty, "ABCDE", 
             new String(' ', 20), " \t  ", 
             new String('\u2000', 10) };
   foreach (string value in values)
     Console.WriteLine(String.IsNullOrWhiteSpace(value));
  }
}
// The example displays the following output:
//    True
//    True
//    False
//    True
//    True
//    True
open System

let values = 
  [| null; String.Empty; "ABCDE"
    String(' ', 20); " \t  "
    String('\u2000', 10) |]

for value in values do
  printfn $"{String.IsNullOrWhiteSpace value}"
// The example displays the following output:
//    True
//    True
//    False
//    True
//    True
//    True
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { Nothing, String.Empty, "ABCDE", 
                 New String(" "c, 20), " " + vbTab + "  ", 
                 New String(ChrW(&h2000), 10) }
   For Each value As String In values
     Console.WriteLine(String.IsNullOrWhiteSpace(value))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    True
'    True
'    False
'    True
'    True
'    True

Uwagi

IsNullOrWhiteSpace jest wygodną metodą podobną do następującego kodu, z tą różnicą, że oferuje lepszą wydajność:

return String.IsNullOrEmpty(value) || value.Trim().Length == 0;
String.IsNullOrEmpty value || value.Trim().Length = 0
Return String.IsNullOrEmpty(value) OrElse value.Trim().Length = 0

Znaki odstępu są definiowane przez standard Unicode. Metoda IsNullOrWhiteSpace interpretuje dowolny znak, który zwraca wartość true , gdy jest przekazywany do Char.IsWhiteSpace metody jako znak odstępu.

Dotyczy

Zobacz też