String.Inequality(String, String) Operator

Definicja

Określa, czy dwa określone ciągi mają różne wartości.Determines whether two specified strings have different values.

public:
 static bool operator !=(System::String ^ a, System::String ^ b);
public static bool operator != (string a, string b);
static member op_Inequality : string * string -> bool
Public Shared Operator != (a As String, b As String) As Boolean

Parametry

a
String

Pierwszy ciąg do porównania lub null .The first string to compare, or null.

b
String

Drugi ciąg do porównania lub null .The second string to compare, or null.

Zwraca

Boolean

true Jeśli wartość a jest różna od wartości b ; w przeciwnym razie, false .true if the value of a is different from the value of b; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje operator nierówności.The following example demonstrates the inequality operator.

// Example for the String Inequality operator.
using namespace System;
void CompareAndDisplay( String^ Comparand )
{
  String^ Lower = "abcd";
  Console::WriteLine( "\"{0}\" != \"{1}\" ? {2}", Lower, Comparand, Lower != Comparand );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the String Inequality operator\n"
  "generates the following output.\n" );
  CompareAndDisplay( "ijkl" );
  CompareAndDisplay( "ABCD" );
  CompareAndDisplay( "abcd" );
}

/*
This example of the String Inequality operator
generates the following output.

"abcd" != "ijkl" ? True
"abcd" != "ABCD" ? True
"abcd" != "abcd" ? False
*/
// Example for the String Inequality operator.
using System;

class InequalityOp 
{
  public static void Main() 
  {
    Console.WriteLine( 
      "This example of the String Inequality operator\n" +
      "generates the following output.\n" );

    CompareAndDisplay( "ijkl" );
    CompareAndDisplay( "ABCD" );
    CompareAndDisplay( "abcd" );
  }

  static void CompareAndDisplay( String Comparand )
  {
    String Lower = "abcd";

    Console.WriteLine( 
      "\"{0}\" != \"{1}\" ? {2}",
      Lower, Comparand, Lower != Comparand );
  }
}

/*
This example of the String Inequality operator
generates the following output.

"abcd" != "ijkl" ? True
"abcd" != "ABCD" ? True
"abcd" != "abcd" ? False
*/

Uwagi

InequalityMetoda definiuje operację operatora nierówności dla String klasy.The Inequality method defines the operation of the inequality operator for the String class. Umożliwia ona wykonywanie kodu, takiego jak pokazano w sekcji przykładów.It enables code such as that shown in the Examples section.

InequalityOperator z kolei wywołuje metodę statyczną Equals(String, String) , która wykonuje porównanie porządkowe (z uwzględnieniem wielkości liter i bez uwzględniania kultury).The Inequality operator in turn calls the static Equals(String, String) method, which performs an ordinal (case-sensitive and culture-insensitive) comparison.

Uwaga

Kompilator Visual Basic nie rozpoznaje operatora nierówności jako wywołania Inequality metody.The Visual Basic compiler does not resolve the inequality operator as a call to the Inequality method. Zamiast tego operator nierówności otacza wywołanie Operators.CompareString metody.Instead, the inequality operator wraps a call to the Operators.CompareString method.

Dotyczy