String.PadLeft String.PadLeft String.PadLeft String.PadLeft Method

Definicja

Zwraca nowy ciąg o określonej długości, w którym początek bieżącego ciągu jest uzupełniony spacjami lub z określonym znakiem Unicode.Returns a new string of a specified length in which the beginning of the current string is padded with spaces or with a specified Unicode character.

Przeciążenia

PadLeft(Int32, Char) PadLeft(Int32, Char) PadLeft(Int32, Char) PadLeft(Int32, Char)

Zwraca nowy ciąg, który wyrównuje znaki w tym wystąpieniu przez uzupełnienie ich po lewej stronie z określonym znakiem Unicode, dla określonej całkowitej długości.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them on the left with a specified Unicode character, for a specified total length.

PadLeft(Int32) PadLeft(Int32) PadLeft(Int32) PadLeft(Int32)

Zwraca nowy ciąg, który wyrównuje znaki w tym wystąpieniu przez uzupełnienie ich spacjami po lewej stronie, dla określonej całkowitej długości.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them with spaces on the left, for a specified total length.

PadLeft(Int32, Char) PadLeft(Int32, Char) PadLeft(Int32, Char) PadLeft(Int32, Char)

Zwraca nowy ciąg, który wyrównuje znaki w tym wystąpieniu przez uzupełnienie ich po lewej stronie z określonym znakiem Unicode, dla określonej całkowitej długości.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them on the left with a specified Unicode character, for a specified total length.

public:
 System::String ^ PadLeft(int totalWidth, char paddingChar);
public string PadLeft (int totalWidth, char paddingChar);
member this.PadLeft : int * char -> string
Public Function PadLeft (totalWidth As Integer, paddingChar As Char) As String

Parametry

totalWidth
Int32 Int32 Int32 Int32

Liczba znaków w ciągu wynikowym, równa liczbie oryginalnych znaków i znaków dodatkowych dopełnienia.The number of characters in the resulting string, equal to the number of original characters plus any additional padding characters.

paddingChar
Char Char Char Char

Znak uzupełniania Unicode.A Unicode padding character.

Zwraca

Nowy ciąg, który jest odpowiednikiem tego wystąpienia, ale wyrównany do prawej i uzupełniony po lewej stronie o paddingChar tyle znaków, ile jest potrzebnych do utworzenia totalWidthdługości.A new string that is equivalent to this instance, but right-aligned and padded on the left with as many paddingChar characters as needed to create a length of totalWidth. Jeśli totalWidth jednak wartość jest mniejsza niż długość tego wystąpienia, metoda zwraca odwołanie do istniejącego wystąpienia.However, if totalWidth is less than the length of this instance, the method returns a reference to the existing instance. Jeśli totalWidth jest równa długości tego wystąpienia, metoda zwraca nowy ciąg, który jest identyczny z tym wystąpieniem.If totalWidth is equal to the length of this instance, the method returns a new string that is identical to this instance.

Wyjątki

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje PadLeft metodę.The following example demonstrates the PadLeft method.

using namespace System;

void main()
{
  String^ str = "forty-two";
  Console::WriteLine( str->PadLeft( 15, L'.' ) ); 
  Console::WriteLine( str->PadLeft( 2, L'.' ) ); 
}
// The example displays the following output:
//    ......forty-two
//    forty-two
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  { 
  string str = "forty-two";
  char pad = '.';

  Console.WriteLine(str.PadLeft(15, pad)); 
  Console.WriteLine(str.PadLeft(2, pad)); 
  }
}
// The example displays the following output:
//    ......forty-two
//    forty-two
Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String
   Dim pad As Char
   str = "forty-two"
   pad = "."c
   Console.WriteLine(str.PadLeft(15, pad)) 
   Console.WriteLine(str.PadLeft(2, pad))
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    ......forty-two
'    forty-two

Uwagi

PadLeft(Int32, Char) Metoda określa początek zwracanego ciągu.The PadLeft(Int32, Char) method pads the beginning of the returned string. Oznacza to, że w przypadku korzystania z języków pisanych od prawej do lewej, w odpowiedniej części ciągu.This means that, when used with right-to-left languages, it pads the right portion of the string.

Uwaga

PadLeft Jeśli metoda jest konsolą bieżącego wystąpienia z znakami odstępu, ta metoda nie modyfikuje wartości bieżącego wystąpienia.If the PadLeft method pads the current instance with white-space characters, this method does not modify the value of the current instance. Zamiast tego zwraca nowy ciąg, który jest uzupełniony znakami wiodącymi paddingChar , tak aby łączna długość była totalWidth znakami.Instead, it returns a new string that is padded with leading paddingChar characters so that its total length is totalWidth characters.

Zobacz też

PadLeft(Int32) PadLeft(Int32) PadLeft(Int32) PadLeft(Int32)

Zwraca nowy ciąg, który wyrównuje znaki w tym wystąpieniu przez uzupełnienie ich spacjami po lewej stronie, dla określonej całkowitej długości.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them with spaces on the left, for a specified total length.

public:
 System::String ^ PadLeft(int totalWidth);
public string PadLeft (int totalWidth);
member this.PadLeft : int -> string
Public Function PadLeft (totalWidth As Integer) As String

Parametry

totalWidth
Int32 Int32 Int32 Int32

Liczba znaków w ciągu wynikowym, równa liczbie oryginalnych znaków i znaków dodatkowych dopełnienia.The number of characters in the resulting string, equal to the number of original characters plus any additional padding characters.

Zwraca

Nowy ciąg, który jest odpowiednikiem tego wystąpienia, ale wyrównany do prawej i uzupełniony po lewej stronie z dowolną liczbą spacji, aby utworzyć długość totalWidth.A new string that is equivalent to this instance, but right-aligned and padded on the left with as many spaces as needed to create a length of totalWidth. Jeśli totalWidth jednak wartość jest mniejsza niż długość tego wystąpienia, metoda zwraca odwołanie do istniejącego wystąpienia.However, if totalWidth is less than the length of this instance, the method returns a reference to the existing instance. Jeśli totalWidth jest równa długości tego wystąpienia, metoda zwraca nowy ciąg, który jest identyczny z tym wystąpieniem.If totalWidth is equal to the length of this instance, the method returns a new string that is identical to this instance.

Wyjątki

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje PadLeft metodę.The following example demonstrates the PadLeft method.

String^ str = "BBQ and Slaw";
Console::WriteLine( str->PadLeft( 15 ) ); // Displays "  BBQ and Slaw".
Console::WriteLine( str->PadLeft( 5 ) ); // Displays "BBQ and Slaw".
string str = "BBQ and Slaw";
Console.WriteLine(str.PadLeft(15)); // Displays "  BBQ and Slaw".
Console.WriteLine(str.PadLeft(5));  // Displays "BBQ and Slaw".
Dim str As String
str = "BBQ and Slaw"
Console.WriteLine(str.PadLeft(15)) ' Displays "  BBQ and Slaw".
Console.WriteLine(str.PadLeft(5)) ' Displays "BBQ and Slaw".

Uwagi

Przestrzeń Unicode jest definiowana jako szesnastkowy 0x0020.A Unicode space is defined as hexadecimal 0x0020.

PadLeft(Int32) Metoda określa początek zwracanego ciągu.The PadLeft(Int32) method pads the beginning of the returned string. Oznacza to, że w przypadku korzystania z języków pisanych od prawej do lewej, w odpowiedniej części ciągu.This means that, when used with right-to-left languages, it pads the right portion of the string.

Uwaga

PadLeft Jeśli metoda jest konsolą bieżącego wystąpienia z znakami odstępu, ta metoda nie modyfikuje wartości bieżącego wystąpienia.If the PadLeft method pads the current instance with white-space characters, this method does not modify the value of the current instance. Zamiast tego zwraca nowy ciąg, który jest uzupełniony wiodącym białym znakiem, tak aby łączna długość była totalWidth znakiem.Instead, it returns a new string that is padded with leading white space so that its total length is totalWidth characters.

Zobacz też

Dotyczy