String.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) String.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) String.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Method

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, ToInt16(IFormatProvider)Zobacz.For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

Przekonwertowana wartość bieżącego String obiektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Wyjątki

Nie można przeanalizować String wartości bieżącego obiektu.The value of the current String object cannot be parsed.

Wartość bieżącego String obiektu jest liczbą MaxValue większą lub mniejszą niż MinValue.The value of the current String object is a number greater than MaxValue or less than MinValue.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, String gdy wystąpienie jest rzutowane IConvertible do interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt16(String, IFormatProvider) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy