String.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt32(IFormatProvider).

 virtual int System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt32;
int IConvertible.ToInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
override this.System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer Implements IConvertible.ToInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

Int32

Przekonwertowana wartość bieżącego String obiektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy String wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt32(String, IFormatProvider) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt32(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy