String.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) String.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Method

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, ToType(Type, IFormatProvider)Zobacz.For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);

Parametry

type
Type Type

Typ zwracanego obiektu.The type of the returned object.

provider
IFormatProvider IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

Przekonwertowana wartość bieżącego String obiektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Wyjątki

typejest null.type is null.

Wartość bieżącego String obiektu nie może zostać przekonwertowana na typ określony type przez parametr.The value of the current String object cannot be converted to the type specified by the type parameter.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, String gdy wystąpienie jest rzutowane IConvertible do interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie ChangeType metody.The recommended alternative is to call the ChangeType method.

Dotyczy