String.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToUInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

UInt32

Przekonwertowana wartość bieżącego String obiektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Atrybuty

Wyjątki

StringNie można przeanalizować wartości bieżącego obiektu.The value of the current String object cannot be parsed.

Wartość bieżącego String obiektu jest liczbą większą MaxValue lub mniejszą niż MinValueThe value of the current String object is a number greater MaxValue or less than MinValue

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy String wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToUInt32(String, IFormatProvider) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt32(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy