String.ToCharArray String.ToCharArray String.ToCharArray String.ToCharArray Method

Definicja

Kopiuje znaki w tym wystąpieniu do tablicy znaków Unicode.Copies the characters in this instance to a Unicode character array.

Przeciążenia

ToCharArray(Int32, Int32) ToCharArray(Int32, Int32) ToCharArray(Int32, Int32) ToCharArray(Int32, Int32)

Kopiuje znaki w określonym podciągu w tym wystąpieniu do tablicy znaków Unicode.Copies the characters in a specified substring in this instance to a Unicode character array.

ToCharArray() ToCharArray() ToCharArray() ToCharArray()

Kopiuje znaki w tym wystąpieniu do tablicy znaków Unicode.Copies the characters in this instance to a Unicode character array.

ToCharArray(Int32, Int32) ToCharArray(Int32, Int32) ToCharArray(Int32, Int32) ToCharArray(Int32, Int32)

Kopiuje znaki w określonym podciągu w tym wystąpieniu do tablicy znaków Unicode.Copies the characters in a specified substring in this instance to a Unicode character array.

public:
 cli::array <char> ^ ToCharArray(int startIndex, int length);
public char[] ToCharArray (int startIndex, int length);
member this.ToCharArray : int * int -> char[]
Public Function ToCharArray (startIndex As Integer, length As Integer) As Char()

Parametry

startIndex
Int32 Int32 Int32 Int32

Pozycja początkowa podciągu w tym wystąpieniu.The starting position of a substring in this instance.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Długość podciągu w tym wystąpieniu.The length of the substring in this instance.

Zwraca

Char[]

Tablica znaków Unicode, length której elementy to liczba znaków w tym wystąpieniu rozpoczynająca się od pozycji startIndexznaku.A Unicode character array whose elements are the length number of characters in this instance starting from character position startIndex.

Wyjątki

startIndexlub length jest mniejsza od zera.startIndex or length is less than zero.

—lub—-or- startIndexznak length Plus jest większy niż długość tego wystąpienia.startIndex plus length is greater than the length of this instance.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje podciąg w ciągu na tablicę znaków, a następnie wylicza i wyświetla elementy tablicy.The following example converts a substring within a string to an array of characters, then enumerates and displays the elements of the array.

// Sample for String::ToCharArray(Int32, Int32)
using namespace System;
using namespace System::Collections;
int main()
{
  String^ str = "012wxyz789";
  array<Char>^arr;
  arr = str->ToCharArray( 3, 4 );
  Console::Write( "The letters in '{0}' are: '", str );
  Console::Write( arr );
  Console::WriteLine( "'" );
  Console::WriteLine( "Each letter in '{0}' is:", str );
  IEnumerator^ myEnum = arr->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   Char c = safe_cast<Char>(myEnum->Current);
   Console::WriteLine( c );
  }
}

/*
This example produces the following results:
The letters in '012wxyz789' are: 'wxyz'
Each letter in '012wxyz789' is:
w
x
y
z
*/
// Sample for String.ToCharArray(Int32, Int32)
using System;

class Sample {
  public static void Main() {
  string str = "012wxyz789";
  char[] arr;

  arr = str.ToCharArray(3, 4);
  Console.Write("The letters in '{0}' are: '", str);
  Console.Write(arr);
  Console.WriteLine("'");
  Console.WriteLine("Each letter in '{0}' is:", str);
  foreach (char c in arr)
    Console.WriteLine(c);
  }
}
/*
This example produces the following results:
The letters in '012wxyz789' are: 'wxyz'
Each letter in '012wxyz789' is:
w
x
y
z
*/
' Sample for String.ToCharArray(Int32, Int32)
Class Sample
  
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "012wxyz789"
   Dim arr() As Char
   
   arr = str.ToCharArray(3, 4)
   Console.Write("The letters in '{0}' are: '", str)
   Console.Write(arr)
   Console.WriteLine("'")
   Console.WriteLine("Each letter in '{0}' is:", str)
   Dim c As Char
   For Each c In arr
     Console.WriteLine(c)
   Next c
  End Sub 'Main
End Class 'Sample
'
'This example produces the following results:
'The letters in '012wxyz789' are: 'wxyz'
'Each letter in '012wxyz789' is:
'w
'x
'y
'z
'

Uwagi

Ta metoda kopiuje znaki w części ciągu do tablicy znaków.This method copies the characters in a portion of a string to a character array. Aby utworzyć ciąg z zakresu znaków w tablicy znaków, wywołaj String(Char[], Int32, Int32) konstruktora.To create a string from a range of characters in a character array, call the String(Char[], Int32, Int32) constructor.

startIndex Parametr jest oparty na zero.The startIndex parameter is zero-based. Oznacza to, że indeks pierwszego znaku w wystąpieniu ciągu wynosi zero.That is, the index of the first character in the string instance is zero.

Jeśli length jest równa zero, zwracana tablica jest pusta i ma zerową długość.If length is zero, the returned array is empty and has a zero length. Jeśli to wystąpienie jest null lub pustym ciągiem (""), zwracana tablica jest pusta i ma zerową długość.If this instance is null or an empty string (""), the returned array is empty and has a zero length.

Aby utworzyć tablicę bajtową, która zawiera zakodowane znaki w części ciągu, Utwórz wystąpienie odpowiedniego Encoding obiektu i Wywołaj jego GetBytes(String, Int32, Int32, Byte[], Int32) metodę.To create a byte array that contains the encoded characters in a portion of a string, instantiate the appropriate Encoding object and call its GetBytes(String, Int32, Int32, Byte[], Int32) method. Niektóre standardowe kodowanie dostępne w programie .NET obejmują:Some of the standard encodings available in .NET include:

KodowanieEncoding ObiektObject
ASCIIASCII ASCIIEncoding
UTF-7UTF-7 UTF7Encoding
UTF-8UTF-8 UTF8Encoding
UTF-16UTF-16 UnicodeEncoding
UTF-32UTF-32 UTF32Encoding

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kodowanie znaków w programie .NET.For more information, see Character Encoding in .NET.

Zobacz też

ToCharArray() ToCharArray() ToCharArray() ToCharArray()

Kopiuje znaki w tym wystąpieniu do tablicy znaków Unicode.Copies the characters in this instance to a Unicode character array.

public:
 cli::array <char> ^ ToCharArray();
public char[] ToCharArray ();
member this.ToCharArray : unit -> char[]
Public Function ToCharArray () As Char()

Zwraca

Char[]

Tablica znaków Unicode, której elementy są pojedynczymi znakami tego wystąpienia.A Unicode character array whose elements are the individual characters of this instance. Jeśli to wystąpienie jest pustym ciągiem, zwracana tablica jest pusta i ma zerową długość.If this instance is an empty string, the returned array is empty and has a zero length.

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje metodę, ToCharArray aby wyodrębnić znaki w ciągu do tablicy znaków.The following example calls the ToCharArray method to extract the characters in a string to a character array. Następnie wyświetla oryginalny ciąg i elementy w tablicy.It then displays the original string and the elements in the array.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String s = "AaBbCcDd";
   var chars = s.ToCharArray();
   Console.WriteLine("Original string: {0}", s);
   Console.WriteLine("Character array:");
   for (int ctr = 0; ctr < chars.Length; ctr++)
     Console.WriteLine("  {0}: {1}", ctr, chars[ctr]);
  }
}

// The example displays the following output:
//   Original string: AaBbCcDd
//   Character array:
//    0: A
//    1: a
//    2: B
//    3: b
//    4: C
//    5: c
//    6: D
//    7: d
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim s As String = "AaBbCcDd"
   Dim chars() = s.ToCharArray()
   Console.WriteLine("Original string: {0}", s)
   Console.WriteLine("Character array:")
   For ctr = 0 to chars.Length - 1
     Console.WriteLine("  {0}: {1}", ctr, chars(ctr))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   Original string: AaBbCcDd
'   Character array:
'    0: A
'    1: a
'    2: B
'    3: b
'    4: C
'    5: c
'    6: D
'    7: d

W poniższym przykładzie zdefiniowano ciąg zawierający znaki, które pełnią rolę ograniczników w ciągu rozdzielanym.The following example defines a string containing the characters that serve as delimiters in a delimited string. Następnie wywołuje ToCharArray metodę, aby utworzyć tablicę znaków, która może zostać przeniesiona Split(Char[]) do metody w celu oddzielenia rozdzielanego ciągu na jego poszczególne podciągi.It then calls the ToCharArray method to create a character array that can be passed to the Split(Char[]) method to separate the delimited string into its individual substrings.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
int main()
{
  String^ delimStr = " ,.:";
  array<Char>^delimiter = delimStr->ToCharArray();
  String^ words = "one two,three:four.";
  array<String^>^split = nullptr;
  Console::WriteLine( "The delimiters are -{0}-", delimStr );
  for ( int x = 1; x <= 5; x++ )
  {
   split = words->Split( delimiter, x );
   Console::WriteLine( "\ncount = {0, 2} ..............", x );
   IEnumerator^ myEnum = split->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     String^ s = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
     Console::WriteLine( "-{0}-", s );
   }

  }
}
// The example displays the following output:
//    The delimiters are - ,.:-
//    count = 1 ..............
//    -one two,three:four.-
//    count = 2 ..............
//    -one-
//    -two,three:four.-
//    count = 3 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three:four.-
//    count = 4 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three-
//    -four.-
//    count = 5 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three-
//    -four-
//    --
using System;

public class Example
{
  public static void Main() 
  {
   string delimStr = " ,.:";
   char [] delimiter = delimStr.ToCharArray();
   string words = "one two,three:four.";
   string [] split = null;

   Console.WriteLine("The delimiters are -{0}-", delimStr);
   for (int x = 1; x <= 5; x++) {
     split = words.Split(delimiter, x);
     Console.WriteLine("\ncount = {0,2} ..............", x);
     foreach (var s in split) {
       Console.WriteLine("-{0}-", s);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    The delimiters are - ,.:-
//    count = 1 ..............
//    -one two,three:four.-
//    count = 2 ..............
//    -one-
//    -two,three:four.-
//    count = 3 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three:four.-
//    count = 4 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three-
//    -four.-
//    count = 5 ..............
//    -one-
//    -two-
//    -three-
//    -four-
//    --
Public Class StringSplit2
  Public Shared Sub Main()
   
   Dim delimStr As String = " ,.:"
   Dim delimiter As Char() = delimStr.ToCharArray()
   Dim words As String = "one two,three:four."
   Dim split As String() = Nothing
   
   Console.WriteLine("The delimiters are -{0}-", delimStr)
   Dim x As Integer
   For x = 1 To 5
     split = words.Split(delimiter, x)
     Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "count = {0,2} ..............", x)
     Dim s As String
     For Each s In split
      Console.WriteLine("-{0}-", s)
     Next s
   Next x
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    The delimiters are - ,.:-
'    count = 1 ..............
'    -one two,three:four.-
'    count = 2 ..............
'    -one-
'    -two,three:four.-
'    count = 3 ..............
'    -one-
'    -two-
'    -three:four.-
'    count = 4 ..............
'    -one-
'    -two-
'    -three-
'    -four.-
'    count = 5 ..............
'    -one-
'    -two-
'    -three-
'    -four-
'    --

Uwagi

Ta metoda kopiuje każdy znak (czyli każdy Char obiekt) w ciągu do tablicy znaków.This method copies each character (that is, each Char object) in a string to a character array. Pierwszy skopiowany znak jest przy indeksie równym zero zwróconej tablicy znaków; Ostatni skopiowany znak ma wartość index Array.Length -1.The first character copied is at index zero of the returned character array; the last character copied is at index Array.Length - 1.

Aby utworzyć ciąg znaków w tablicy znaków, wywołaj String(Char[]) konstruktora.To create a string from the characters in a character array, call the String(Char[]) constructor.

Aby utworzyć tablicę bajtową, która zawiera zakodowane znaki w ciągu, Utwórz wystąpienie Encoding odpowiedniego obiektu i Wywołaj jego Encoding.GetBytes(String) metodę.To create a byte array that contains the encoded characters in a string, instantiate the appropriate Encoding object and call its Encoding.GetBytes(String) method. Niektóre standardowe kodowanie dostępne w programie .NET obejmują następujące elementy:Some of the standard encodings available in .NET include the following:

KodowanieEncoding ObiektObject
ASCIIASCII ASCIIEncoding
UTF-7UTF-7 UTF7Encoding
UTF-8UTF-8 UTF8Encoding
UTF-16UTF-16 UnicodeEncoding
UTF-32UTF-32 UTF32Encoding

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kodowanie znaków w programie .NET.For more information, see Character Encoding in .NET.

Zobacz też

Dotyczy