String.ToUpper Metoda

Definicja

Zwraca kopię tego ciągu przekonwertowaną na wielkie litery.Returns a copy of this string converted to uppercase.

Przeciążenia

ToUpper(CultureInfo)

Zwraca kopię tego ciągu przekonwertowaną na wielkie litery przy użyciu reguł wielkości liter w określonej kulturze.Returns a copy of this string converted to uppercase, using the casing rules of the specified culture.

ToUpper()

Zwraca kopię tego ciągu przekonwertowaną na wielkie litery.Returns a copy of this string converted to uppercase.

ToUpper(CultureInfo)

Zwraca kopię tego ciągu przekonwertowaną na wielkie litery przy użyciu reguł wielkości liter w określonej kulturze.Returns a copy of this string converted to uppercase, using the casing rules of the specified culture.

public:
 System::String ^ ToUpper(System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public string ToUpper (System.Globalization.CultureInfo? culture);
public string ToUpper (System.Globalization.CultureInfo culture);
member this.ToUpper : System.Globalization.CultureInfo -> string
Public Function ToUpper (culture As CultureInfo) As String

Parametry

culture
CultureInfo

Obiekt, który dostarcza reguły dotyczące wielkości znaków z uwzględnieniem ustawień kulturowych.An object that supplies culture-specific casing rules.

Zwraca

String

Wielka litera odpowiadająca bieżącemu ciągowi.The uppercase equivalent of the current string.

Wyjątki

culture to null.culture is null.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje ciąg małych liter do dwóch ciągów wielkich liter przy użyciu English-United stanów i Turkish-Turkey, a następnie porównuje ciągi z dużymi literami.The following example converts a string of lowercase characters to two strings of uppercase characters using the English-United States and Turkish-Turkey cultures, then compares the uppercase strings. Wielkie litery są identyczne, z wyjątkiem tego, że dla każdego wystąpienia wielkiej litery Unicode I w jednym ciągu, drugi ciąg zawiera wielką LITERę I z KROPKą powyżej.The uppercase strings are identical except that for each occurrence of the Unicode LATIN CAPITAL LETTER I in one string, the other string contains LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE.

using System;
using System.Globalization;

class Example
{
  public static void Main()
  {
    string str1 = "indigo";
    string str2, str3;

    // str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
    str2 = str1.ToUpper(new CultureInfo("en-US", false));

    // str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
    str3 = str1.ToUpper(new CultureInfo("tr-TR", false));

    // Compare the code points and compare the uppercase strings.
    ShowCodePoints("str1", str1);
    ShowCodePoints("str2", str2);
    ShowCodePoints("str3", str3);
    Console.WriteLine("str2 is {0} to str3.",
      String.CompareOrdinal(str2, str3) == 0 ? "equal" : "not equal");
  }

  public static void ShowCodePoints(string varName, string s)
  {
    Console.Write("{0} = {1}: ", varName, s);
    foreach (ushort u in s)
     Console.Write("{0:x4} ", u);
    Console.WriteLine();
  }
}
// This example displays the following output:
//    str1 = indigo: 0069 006e 0064 0069 0067 006f
//    str2 = INDIGO: 0049 004e 0044 0049 0047 004f
//    str3 = INDIGO: 0130 004e 0044 0130 0047 004f
//    str2 is not equal to str3.
Imports System.Globalization

Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim str1 As String = "indigo"
   Dim str2, str3 As String
   
   ' str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
   str2 = str1.ToUpper(New CultureInfo("en-US", False))
   
   ' str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
   str3 = str1.ToUpper(New CultureInfo("tr-TR", False))
   
   ' Compare the code points and compare the uppercase strings.
   ShowCodePoints("str1", str1)
   ShowCodePoints("str2", str2)
   ShowCodePoints("str3", str3)
   Console.WriteLine("str2 is {0} to str3.", _
            IIf(String.CompareOrdinal(str2, str3) = 0, "equal", "not equal"))
  End Sub
  
  Public Sub ShowCodePoints(varName As String, s As String)
   Console.Write("{0} = {1}: ", varName, s)
   For Each c In s
     Console.Write("{0:X4} ", AscW(c))
   Next
   Console.WriteLine() 
  End Sub 
End Module
' The example displays the following output:
'    str1 = indigo: 0069 006E 0064 0069 0067 006F
'    str2 = INDIGO: 0049 004E 0044 0049 0047 004F
'    str3 = İNDİGO: 0130 004E 0044 0130 0047 004F
'    str2 is not equal to str3.

Uwagi

Reguły wielkości liter kultury określonej przez culture parametr określają sposób zmiany wielkości liter ciągu.The casing rules of the culture specified by the culture parameter determine the way the case of a string is changed.

Uwaga

Metoda ta nie modyfikuje wartości bieżącego wystąpienia.This method does not modify the value of the current instance. Zamiast tego zwraca nowy ciąg, w którym wszystkie znaki w bieżącym wystąpieniu są konwertowane na wielkie litery.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to uppercase.

Zagadnienia związane z zabezpieczeniamiSecurity Considerations

W przypadku przekazania ToUpper(CultureInfo) metody CultureInfo obiektu innego niż, operacja przekroczenia spowoduje uwzględnienie CultureInfo.InvariantCulture reguł dotyczących kultury.If you pass the ToUpper(CultureInfo) method a CultureInfo object other than CultureInfo.InvariantCulture, the casing operation will take culture-specific rules into account. Jeśli potrzebujesz małej lub Wielkiej litery identyfikatora systemu operacyjnego, takiego jak nazwa pliku, potok nazwany lub klucz rejestru, użyj ToLowerInvariant ToUpperInvariant metody lub.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant method. Daje to ten sam wynik w każdej kulturze i wykonuje bardziej wydajne działanie.This produces the same result in every culture and performs more efficiently.

Zobacz też

Dotyczy

ToUpper()

Zwraca kopię tego ciągu przekonwertowaną na wielkie litery.Returns a copy of this string converted to uppercase.

public:
 System::String ^ ToUpper();
public string ToUpper ();
member this.ToUpper : unit -> string
Public Function ToUpper () As String

Zwraca

String

Wielka litera odpowiadająca bieżącemu ciągowi.The uppercase equivalent of the current string.

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje metodę, ToUpper Aby skonwertować serię ciągów jednoznakowych, które zawierają każdy znak w bazowym języku łaciński, łaciński-1 i łaciński rozszerzony-zestaw znaków.The following example calls the ToUpper method to convert a series of one-character strings that contain each character in the Basic Latin, Latin-1 Supplement, and Latin Extended-A character sets. Następnie wyświetla każdy ciąg, którego wielkie litery różni się od znaku małymi literami.It then displays each string whose uppercase character is different from its lowercase character.

using namespace System;

void main()
{
  int n = 0;
  for (int ctr = 0x20; ctr <= 0x017F; ctr++) {
   String^ string1 = Convert::ToChar(ctr).ToString();
   String^ upperString = string1->ToUpper();
   if (string1 != upperString) {
     Console::Write(L"{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ",
            string1, 
            Convert::ToUInt16(string1[0]).ToString("X4"),
            upperString, 
            Convert::ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4"));
     n++;
     if (n % 2 == 0) Console::WriteLine();
   }
  } 
}
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int n = 0;
   for (int ctr = 0x20; ctr <= 0x017F; ctr++) {
     string string1 = Convert.ToChar(ctr).ToString();
     string upperString = string1.ToUpper();
     if (string1 != upperString) {
      Console.Write(@"{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ", 
             string1, 
             Convert.ToUInt16(string1[0]).ToString("X4"), 
             upperString, 
             Convert.ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4"));           
      n++;
      if (n % 2 == 0) Console.WriteLine();
     }
   } 
  }
}
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim n As Integer = 0
   For ctr As Integer = &h20 To &h017F
     Dim string1 As String = ChrW(ctr).ToString()
     Dim upperString As String = string1.ToUpper()
     If string1 <> upperString Then
      Console.Write("{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ", _
             string1, _
             Convert.ToUInt16(string1.Chars(0)).ToString("X4"), _ 
             upperString, _
             Convert.ToUInt16(upperString.Chars(0)).ToString("X4"))           
      n += 1
      If n Mod 2 = 0 Then Console.WriteLine()
     End If
   Next 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
'  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
'  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
'  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
'  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
'  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
'  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
'  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
'  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
'  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
'  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
'  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
'  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
'  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
'  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
'  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
'  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
'  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
'  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
'  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
'  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
'  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
'  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
'  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
'  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
'  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
'  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
'  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
'  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
'  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
'  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
'  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
'  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
'  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
'  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
'  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
'  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
'  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
'  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
'  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
'  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
'  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
'  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
'  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
'  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
'  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
'  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
'  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
'  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
'  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
'  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
'  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
'  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
'  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
'  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
'  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
'  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
'  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
'  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
'  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)

Uwagi

Ta metoda używa reguł wielkości liter bieżącej kultury do konwersji każdego znaku w bieżącym wystąpieniu na jego wielką literę.This method uses the casing rules of the current culture to convert each character in the current instance to its uppercase equivalent. Jeśli znak nie ma wielkiej litery, jest uwzględniany niezmieniony w zwracanym ciągu.If a character does not have an uppercase equivalent, it is included unchanged in the returned string.

Uwaga

Metoda ta nie modyfikuje wartości bieżącego wystąpienia.This method does not modify the value of the current instance. Zamiast tego zwraca nowy ciąg, w którym wszystkie znaki w bieżącym wystąpieniu są konwertowane na wielkie litery.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to uppercase.

ToUpperMetoda jest często używana do przekonwertowania ciągu na wielkie litery, aby można było go użyć w porównaniu bez uwzględniania wielkości liter.The ToUpper method is often used to convert a string to uppercase so that it can be used in a case-insensitive comparison. Lepszym sposobem wykonania porównania bez uwzględniania wielkości liter jest wywołanie metody porównywania ciągów, która ma StringComparison parametr, którego wartość jest ustawiona na StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase potrzeby porównania z uwzględnieniem wielkości kulturowej.A better method to perform case-insensitive comparison is to call a string comparison method that has a StringComparison parameter whose value you set to StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase for a culture-sensitive, case-insensitive comparison.

Zagadnienia związane z zabezpieczeniamiSecurity Considerations

Operacja uwzględniania wielkości liter, która wynika z wywołania ToUpper() metody, przyjmuje konwencje wielkości liter w obecnej kulturze.The casing operation that results from calling the ToUpper() method takes the casing conventions of the current culture into account. Jeśli potrzebujesz małej lub Wielkiej litery identyfikatora systemu operacyjnego, takiego jak nazwa pliku, potok nazwany lub klucz rejestru, użyj ToLowerInvariant ToUpperInvariant metody lub.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant method. Daje to ten sam wynik w każdej kulturze (w przeciwieństwie do ToUpper() metody) i wykonuje bardziej wydajne działanie.This produces the same result in every culture (unlike the ToUpper() method) and performs more efficiently.

Uwagi dotyczące wywoływania

Jak wyjaśniono w najlepszych rozwiązaniach dotyczących używania ciągów, zalecamy uniknięcie wywołania metod wielkości liter w ciągu, które zastępują wartości domyślne, a zamiast tego wywołania metod, które wymagają parametrów do jawnego określenia.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string casing methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Aby przekonwertować ciąg na wielkie litery przy użyciu konwencji wielkości liter w bieżącej kulturze, wywołaj ToUpper(CultureInfo) Przeciążenie metody wartością CurrentCulture dla culture parametru.To convert a string to uppercase by using the casing conventions of the current culture, call the ToUpper(CultureInfo) method overload with a value of CurrentCulture for its culture parameter.

Zobacz też

Dotyczy