String.ToUpperInvariant Metoda

Definicja

Zwraca kopię tego String obiektu przekonwertowaną na wielkie litery przy użyciu reguł wielkości liter dla niezmiennej kultury.Returns a copy of this String object converted to uppercase using the casing rules of the invariant culture.

public:
 System::String ^ ToUpperInvariant();
public string ToUpperInvariant ();
member this.ToUpperInvariant : unit -> string
Public Function ToUpperInvariant () As String

Zwraca

String

Wielka litera odpowiadająca bieżącemu ciągowi.The uppercase equivalent of the current string.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano tablicę ciągów, która zawiera pojedynczy wyraz w wielu językach.The following example defines a string array that contains a single word in a number of languages. ToUpperInvariantMetoda jest używana do wypełniania elementów tablicy równoległej bez uwzględniania wielkości liter każdego wyrazu.The ToUpperInvariant method is used to populate the elements of a parallel array with the case-insensitive version of each word. Array.Sort<TKey,TValue>(TKey[], TValue[], IComparer<TKey>)Metoda jest używana do sortowania tablicy z uwzględnieniem wielkości liter na podstawie kolejności elementów w tablicy z wielką literą, aby upewnić się, że elementy są wyświetlane w tej samej kolejności, niezależnie od języka.The Array.Sort<TKey,TValue>(TKey[], TValue[], IComparer<TKey>) method is used to sort the case-sensitive array based on the order of elements in the uppercase array to ensure that elements appear in the same order regardless of language.

using System;
using System.IO;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] words = { "Tuesday", "Salı", "Вторник", "Mardi", 
             "Τρίτη", "Martes", "יום שלישי", 
             "الثلاثاء", "วันอังคาร" };
   StreamWriter sw = new StreamWriter(@".\output.txt");
      
   // Display array in unsorted order.
   foreach (string word in words)
     sw.WriteLine(word);

   sw.WriteLine();

   // Create parallel array of words by calling ToUpperInvariant.
   string[] upperWords = new string[words.Length];
   for (int ctr = words.GetLowerBound(0); ctr <= words.GetUpperBound(0); ctr++)
     upperWords[ctr] = words[ctr].ToUpperInvariant();
   
   // Sort the words array based on the order of upperWords.
   Array.Sort(upperWords, words, StringComparer.InvariantCulture);
   
   // Display the sorted array.
   foreach (string word in words)
     sw.WriteLine(word);

   sw.Close();   
  }
}
// The example produces the following output:
//    Tuesday
//    Salı
//    Вторник
//    Mardi
//    Τρίτη
//    Martes
//    יום שלישי
//    الثلاثاء
//    วันอังคาร
//    
//    Mardi
//    Martes
//    Salı
//    Tuesday
//    Τρίτη
//    Вторник
//    יום שלישי
//    الثلاثاء
//    วันอังคาร
Imports System.IO

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim words() As String = { "Tuesday", "Salı", "Вторник", "Mardi", _
                "Τρίτη", "Martes", "יום שלישי", _
                "الثلاثاء", "วันอังคาร" }
   Dim sw As New StreamWriter(".\output.txt")
   
   ' Display array in unsorted order.
   For Each word As String In words
     sw.WriteLine(word)
   Next
   sw.WriteLine()

   ' Create parallel array of words by calling ToUpperInvariant.
   Dim upperWords(words.Length - 1) As String
   For ctr As Integer = words.GetLowerBound(0) To words.GetUpperBound(0)
     upperWords(ctr) = words(ctr).ToUpperInvariant()
   Next
   
   ' Sort the words array based on the order of upperWords.
   Array.Sort(upperWords, words, StringComparer.InvariantCulture)
   
   ' Display the sorted array.
   For Each word As String In words
     sw.WriteLine(word)
   Next
   
   sw.Close()
  End Sub
End Module
' The example produces the following output:
'    Tuesday
'    Salı
'    Вторник
'    Mardi
'    Τρίτη
'    Martes
'    יום שלישי
'    الثلاثاء
'    วันอังคาร
'    
'    Mardi
'    Martes
'    Salı
'    Tuesday
'    Τρίτη
'    Вторник
'    יום שלישי
'    الثلاثاء
'    วันอังคาร

Uwagi

Niezmienna kultura reprezentuje kulturę, w której nie uwzględnia się ustawień kulturowych.The invariant culture represents a culture that is culture-insensitive. Jest ona skojarzona z językiem angielskim, ale nie z określonym krajem lub regionem.It is associated with the English language but not with a specific country or region. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CultureInfo.InvariantCulture Właściwość.For more information, see the CultureInfo.InvariantCulture property.

Jeśli aplikacja jest zależna od wielkości liter zmiany ciągu w przewidywalny sposób, który nie ma wpływu na bieżącą kulturę, użyj ToUpperInvariant metody.If your application depends on the case of a string changing in a predictable way that is unaffected by the current culture, use the ToUpperInvariant method. ToUpperInvariantMetoda jest równoważna z ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture) .The ToUpperInvariant method is equivalent to ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture). Metoda jest zalecana, gdy kolekcja ciągów musi znajdować się w przewidywalnej kolejności w kontrolce interfejsu użytkownika.The method is recommended when a collection of strings must appear in a predictable order in a user interface control.

Uwaga

Metoda ta nie modyfikuje wartości bieżącego wystąpienia.This method does not modify the value of the current instance. Zamiast tego zwraca nowy ciąg, w którym wszystkie znaki w bieżącym wystąpieniu są konwertowane na wielkie litery.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to uppercase.

Zagadnienia związane z zabezpieczeniamiSecurity Considerations

Jeśli potrzebujesz małej lub Wielkiej litery identyfikatora systemu operacyjnego, takiego jak nazwa pliku, potok nazwany lub klucz rejestru, użyj ToLowerInvariant ToUpperInvariant metod lub.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant methods.

Dotyczy

Zobacz też