SystemException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException.Initializes a new instance of the SystemException class.

Przeciążenia

SystemException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException.Initializes a new instance of the SystemException class.

SystemException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie SystemException klasy z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message.

SystemException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException z zserializowanymi danymi.Initializes a new instance of the SystemException class with serialized data.

SystemException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie SystemException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

SystemException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException.Initializes a new instance of the SystemException class.

public:
 SystemException();
public SystemException ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message Właściwość nowego wystąpienia do komunikatu dostarczonego przez system, który opisuje błąd, na przykład "Wystąpił błąd systemu".This constructor initializes the Message property of the new instance to a system-supplied message that describes the error, such as "A system error has occurred." W przypadku tego komunikatu brane są pod uwagę bieżące ustawienia kulturowe systemu.This message takes into account the current system culture.

Poniższa tabela prezentuje początkowe wartości właściwości dla wystąpienia klasy SystemException.The following table shows the initial property values for an instance of SystemException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null ( Nothing w Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Zlokalizowany ciąg z komunikatem o błędzie.The localized error message string.

Dotyczy

SystemException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie SystemException klasy z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message.

public:
 SystemException(System::String ^ message);
public SystemException (string? message);
public SystemException (string message);
new SystemException : string -> SystemException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Komunikat z opisem błędu.The message that describes the error.

Uwagi

Zawartość message parametru powinna być zrozumiała dla użytkownika.The content of the message parameter should be understandable to the user. Obiekt wywołujący tego konstruktora jest wymagany w celu zagwarantowania, że ten ciąg został zlokalizowany w bieżącej kulturze systemu.The caller of this constructor is required to ensure that this string has been localized for the current system culture.

Poniższa tabela prezentuje początkowe wartości właściwości dla wystąpienia klasy SystemException.The following table shows the initial property values for an instance of SystemException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null ( Nothing w Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Dotyczy

SystemException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException z zserializowanymi danymi.Initializes a new instance of the SystemException class with serialized data.

protected:
 SystemException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected SystemException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new SystemException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> SystemException
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt zawierający dane serializowanego obiektu.The object that holds the serialized object data.

context
StreamingContext

Informacje kontekstowe dotyczące źródła lub miejsca docelowego.The contextual information about the source or destination.

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływana podczas deserializacji do odtworzenia obiektu wyjątku przesyłanego za pomocą strumienia.This constructor is called during deserialization to reconstitute the exception object transmitted over a stream. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz XML i Serializacja protokołu SOAP.For more information, see XML and SOAP Serialization.

Dotyczy

SystemException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie SystemException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 SystemException(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public SystemException (string? message, Exception? innerException);
public SystemException (string message, Exception innerException);
new SystemException : string * Exception -> SystemException
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Komunikat o błędzie wyjaśniający przyczynę wyjątku.The error message that explains the reason for the exception.

innerException
Exception

Wyjątek będący przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli innerException parametr nie jest odwołaniem null ( Nothing w Visual Basic), bieżący wyjątek jest wywoływany w catch bloku, który obsługuje wyjątek wewnętrzny.If the innerException parameter is not a null reference (Nothing in Visual Basic), the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Wyjątek, który jest generowany jako bezpośredni wynik poprzedniego wyjątku może zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we InnerException właściwości.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception can include a reference to the previous exception in the InnerException property. InnerExceptionWłaściwość zwraca tę samą wartość, która jest przenoszona do konstruktora lub odwołanie o wartości null ( Nothing w Visual Basic), jeśli InnerException Właściwość nie poda wewnętrznej wartości wyjątku do konstruktora.The InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

Poniższa tabela prezentuje początkowe wartości właściwości dla wystąpienia klasy SystemException.The following table shows the initial property values for an instance of SystemException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Zobacz też

Dotyczy