SystemException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy.Initializes a new instance of the SystemException class.

Przeciążenia

SystemException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy.Initializes a new instance of the SystemException class.

SystemException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message.

SystemException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the SystemException class with serialized data.

SystemException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

SystemException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy.Initializes a new instance of the SystemException class.

public:
 SystemException();
public SystemException ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message właściwość nowego wystąpienia do komunikatu dostarczonego przez system, który opisuje błąd, na przykład "Wystąpił błąd systemu".This constructor initializes the Message property of the new instance to a system-supplied message that describes the error, such as "A system error has occurred." Ten komunikat uwzględnia bieżącą kulturę systemu.This message takes into account the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia SystemException.The following table shows the initial property values for an instance of SystemException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Zlokalizowany ciąg komunikatu o błędzie.The localized error message string.

SystemException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message.

public:
 SystemException(System::String ^ message);
public SystemException (string message);
new SystemException : string -> SystemException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Komunikat, który opisuje błąd.The message that describes the error.

Uwagi

Zawartość message parametru powinna być zrozumiała dla użytkownika.The content of the message parameter should be understandable to the user. Obiekt wywołujący tego konstruktora jest wymagany w celu zagwarantowania, że ten ciąg został zlokalizowany w bieżącej kulturze systemu.The caller of this constructor is required to ensure that this string has been localized for the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia SystemException.The following table shows the initial property values for an instance of SystemException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

SystemException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the SystemException class with serialized data.

protected:
 SystemException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected SystemException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new SystemException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> SystemException
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt zawierający dane serializowanego obiektu.The object that holds the serialized object data.

context
StreamingContext

Informacje kontekstowe o źródłowego lub miejscu docelowym.The contextual information about the source or destination.

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływana podczas deserializacji do odtworzenia obiektu wyjątku przesyłanego za pomocą strumienia.This constructor is called during deserialization to reconstitute the exception object transmitted over a stream. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz XML oraz serializacji protokołu SOAP.For more information, see XML and SOAP Serialization.

Zobacz też

SystemException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SystemException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the SystemException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 SystemException(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public SystemException (string message, Exception innerException);
new SystemException : string * Exception -> SystemException
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Komunikat o błędzie wyjaśniający przyczynę wyjątku.The error message that explains the reason for the exception.

innerException
Exception

Wyjątek, który jest przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli parametr nie jest odwołaniem null (Nothing w Visual Basic), bieżący catch wyjątek jest wywoływany w bloku, który obsługuje wyjątek wewnętrzny. innerExceptionIf the innerException parameter is not a null reference (Nothing in Visual Basic), the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Wyjątek, który jest generowany jako bezpośredni wynik poprzedniego wyjątku może zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we InnerException właściwości.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception can include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość zwraca tę samą wartość, która jest przenoszona do konstruktora lub odwołanie o wartości null (Nothing InnerException w Visual Basic), jeśli właściwość nie poda wewnętrznej wartości wyjątku do konstruktora. InnerExceptionThe InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia SystemException.The following table shows the initial property values for an instance of SystemException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Zobacz też

Dotyczy