Decoder Klasa

Definicja

Konwertuje sekwencję zakodowanych bajtów na zestaw znaków.Converts a sequence of encoded bytes into a set of characters.

public ref class Decoder abstract
public abstract class Decoder
[System.Serializable]
public abstract class Decoder
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class Decoder
type Decoder = class
[<System.Serializable>]
type Decoder = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Decoder = class
Public MustInherit Class Decoder
Dziedziczenie
Decoder
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie a Decoder do przekonwertowania dwóch różnych tablic bajtowych na tablicę znaków.The following example demonstrates the use of a Decoder to convert two different byte arrays into a character array. Jeden z bajtów znaku obejmuje tablice.One of the character's bytes spans the arrays. Jest to podobne do tego, co StreamReader obiekt jest wewnętrznie podczas odczytywania strumienia.This is similar to what a StreamReader object does internally when reading a stream.

using namespace System;
using namespace System::Text;
int main()
{
  
  // These bytes in UTF-8 correspond to 3 different Unicode
  // characters: space (U+0020), # (U+0023), and the biohazard
  // symbol (U+2623). Note the biohazard symbol requires 3 bytes
  // in UTF-8 (hexadecimal e2, 98, a3). Decoders store state across
  // multiple calls to GetChars, handling the case when one char
  // is in multiple byte arrays.
  array<Byte>^bytes1 = {0x20,0x23,0xe2};
  array<Byte>^bytes2 = {0x98,0xa3};
  array<Char>^chars = gcnew array<Char>(3);
  Decoder^ d = Encoding::UTF8->GetDecoder();
  int charLen = d->GetChars( bytes1, 0, bytes1->Length, chars, 0 );
  
  // The value of charLen should be 2 now.
  charLen += d->GetChars( bytes2, 0, bytes2->Length, chars, charLen );
  for ( UInt16 index(0); index < chars->Length; ++index )
  {
   Console::Write( "U+{0:X4} ", static_cast<UInt16>(chars[ index ]) );

  }
}

using System;
using System.Text;
public class dec
{
  public static void Main()
  {
    // These bytes in UTF-8 correspond to 3 different Unicode
    // characters: space (U+0020), # (U+0023), and the biohazard
    // symbol (U+2623). Note the biohazard symbol requires 3 bytes
    // in UTF-8 (hexadecimal e2, 98, a3). Decoders store state across
    // multiple calls to GetChars, handling the case when one char
    // is in multiple byte arrays.
    byte[] bytes1 = { 0x20, 0x23, 0xe2 };
    byte[] bytes2 = { 0x98, 0xa3 };
    char[] chars = new char[3];

    Decoder d = Encoding.UTF8.GetDecoder();
    int charLen = d.GetChars(bytes1, 0, bytes1.Length, chars, 0);
    // The value of charLen should be 2 now.
    charLen += d.GetChars(bytes2, 0, bytes2.Length, chars, charLen);
    foreach(char c in chars)
      Console.Write("U+{0:X4} ", (ushort)c);
  }
}
Imports System.Text

Public Class dec
  
  Public Shared Sub Main()
    ' These bytes in UTF-8 correspond to 3 different Unicode
    ' characters: space (U+0020), # (U+0023), and the biohazard
    ' symbol (U+2623). Note the biohazard symbol requires 3 bytes
    ' in UTF-8 (hexadecimal e2, 98, a3). Decoders store state across
    ' multiple calls to GetChars, handling the case when one char
    ' is in multiple byte arrays.
    Dim bytes1 As Byte() = {&H20, &H23, &HE2}
    Dim bytes2 As Byte() = {&H98, &HA3}
    Dim chars(3) As Char
    
    Dim d As Decoder = Encoding.UTF8.GetDecoder()
    Dim charLen As Integer = d.GetChars(bytes1, 0, bytes1.Length, chars, 0)
    ' The value of charLen should be 2 now.
    charLen += d.GetChars(bytes2, 0, bytes2.Length, chars, charLen)
    Dim c As Char
    For Each c In chars
      Console.Write("U+{0:X4} ", Convert.ToUInt16(c) )
    Next c
  End Sub
End Class

Uwagi

Aby uzyskać wystąpienie implementacji Decoder klasy, aplikacja powinna używać GetDecoder metody Encoding implementacji.To obtain an instance of an implementation of the Decoder class, the application should use the GetDecoder method of an Encoding implementation.

GetCharCountMetoda określa, ile znaków powoduje dekodowanie sekwencji bajtów, a GetChars Metoda wykonuje rzeczywiste dekodowanie.The GetCharCount method determines how many characters result in decoding a sequence of bytes, and the GetChars method performs the actual decoding. Istnieje kilka wersji obu tych metod dostępnych w Decoder klasie.There are several versions of both of these methods available in the Decoder class. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Encoding.GetChars.For more information, see Encoding.GetChars. DecoderObiekt przechowuje informacje o stanie między kolejnymi wywołaniami GetChars lub Convert metodami, dzięki czemu może poprawnie zdekodować sekwencje bajtów, które obejmują bloki.A Decoder object maintains state information between successive calls to GetChars or Convert methods so it can correctly decode byte sequences that span blocks. DecoderZachowuje również końcowe bajty na końcu bloków danych i używa końcowych bajtów w następnej operacji dekodowania.The Decoder also preserves trailing bytes at the end of data blocks and uses the trailing bytes in the next decoding operation. W związku z tym GetDecoder i GetEncoder są przydatne w przypadku operacji transmisji w sieci i plików, ponieważ te operacje często zajmują się blokami danych zamiast pełnego strumienia danych.Therefore, GetDecoder and GetEncoder are useful for network transmission and file operations because those operations often deal with blocks of data instead of a complete data stream.

Uwaga

Gdy aplikacja jest wykonywana ze strumieniem danych, należy upewnić się, że informacje o stanie są opróżniane przez ustawienie flush parametru na true w odpowiednim wywołaniu metody.When the application is done with a stream of data, it should make sure that the state information is flushed by setting the flush parameter to true in the appropriate method call. Jeśli wystąpi wyjątek lub aplikacja przełączy strumienie, powinien wywoływać Reset czyszczenie stanu wewnętrznego Decoder obiektu.If an exception occurs or if the application switches streams, it should call Reset to clear the internal state of the Decoder object.

Uwagi dotyczące wersjiVersion Considerations

DecoderObiekt lub Encoder może być serializowany podczas operacji konwersji.A Decoder or Encoder object can be serialized during a conversion operation. Stan obiektu jest zachowywany, jeśli jest deserializowany w tej samej wersji .NET Framework, ale utracony, jeśli zostanie on rozszeregowany w innej wersji.The state of the object is retained if it is deserialized in the same version of the .NET Framework, but lost if it is deserialized in another version.

Uwagi dotyczące implementowania

Gdy aplikacja dziedziczy z tej klasy, musi zastąpić wszystkie elementy członkowskie.When your application inherits from this class, it must override all the members.

Konstruktory

Decoder()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Decoder.Initializes a new instance of the Decoder class.

Właściwości

Fallback

Pobiera lub ustawia DecoderFallback obiekt dla bieżącego Decoder obiektu.Gets or sets a DecoderFallback object for the current Decoder object.

FallbackBuffer

Pobiera DecoderFallbackBuffer obiekt skojarzony z bieżącym Decoder obiektem.Gets the DecoderFallbackBuffer object associated with the current Decoder object.

Metody

Convert(Byte*, Int32, Char*, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje bufor zakodowanych bajtów na zakodowane znaki UTF-16 i zapisuje wynik w innym buforze.Converts a buffer of encoded bytes to UTF-16 encoded characters and stores the result in another buffer.

Convert(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje tablicę zakodowanych bajtów na zakodowane znaki UTF-16 i zapisuje wynik w tablicy znaków.Converts an array of encoded bytes to UTF-16 encoded characters and stores the result in a character array.

Convert(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Char>, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje zakres zakodowanych bajtów na zakodowane znaki UTF-16 i zapisuje wynik w innym buforze zakresu.Converts a span of encoded bytes to UTF-16 encoded characters and stores the result in another span buffer.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetCharCount(Byte*, Int32, Boolean)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, oblicza liczbę znaków wytworzonych przez dekodowanie sekwencji bajtów, zaczynając od określonego wskaźnika Byte.When overridden in a derived class, calculates the number of characters produced by decoding a sequence of bytes starting at the specified byte pointer. Parametr wskazuje, czy stan wewnętrzny dekodera ma zostać wyczyszczony po obliczeniu.A parameter indicates whether to clear the internal state of the decoder after the calculation.

GetCharCount(Byte[], Int32, Int32)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, oblicza liczbę znaków wytworzonych przez dekodowanie sekwencji bajtów z określonej tablicy bajtów.When overridden in a derived class, calculates the number of characters produced by decoding a sequence of bytes from the specified byte array.

GetCharCount(Byte[], Int32, Int32, Boolean)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, oblicza liczbę znaków wytworzonych przez dekodowanie sekwencji bajtów z określonej tablicy bajtów.When overridden in a derived class, calculates the number of characters produced by decoding a sequence of bytes from the specified byte array. Parametr wskazuje, czy stan wewnętrzny dekodera ma zostać wyczyszczony po obliczeniu.A parameter indicates whether to clear the internal state of the decoder after the calculation.

GetCharCount(ReadOnlySpan<Byte>, Boolean)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, oblicza liczbę znaków wytworzonych przez dekodowanie sekwencji bajtów w zakresie.When overridden in a derived class, calculates the number of characters produced by decoding the sequence of bytes in the span. Parametr wskazuje, czy stan wewnętrzny dekodera ma zostać wyczyszczony po obliczeniu.A parameter indicates whether to clear the internal state of the decoder after the calculation.

GetChars(Byte*, Int32, Char*, Int32, Boolean)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, dekoduje sekwencję bajtów, zaczynając od określonego wskaźnika Byte i wszystkie bajty w buforze wewnętrznym do zestawu znaków, które są przechowywane, zaczynając od określonego wskaźnika znakowego.When overridden in a derived class, decodes a sequence of bytes starting at the specified byte pointer and any bytes in the internal buffer into a set of characters that are stored starting at the specified character pointer. Parametr wskazuje, czy stan wewnętrzny dekodera ma zostać wyczyszczony po konwersji.A parameter indicates whether to clear the internal state of the decoder after the conversion.

GetChars(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, dekoduje sekwencję bajtów z określonej tablicy bajtów i wszystkie bajty w buforze wewnętrznym do określonej tablicy znaków.When overridden in a derived class, decodes a sequence of bytes from the specified byte array and any bytes in the internal buffer into the specified character array.

GetChars(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32, Boolean)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, dekoduje sekwencję bajtów z określonej tablicy bajtów i wszystkie bajty w buforze wewnętrznym do określonej tablicy znaków.When overridden in a derived class, decodes a sequence of bytes from the specified byte array and any bytes in the internal buffer into the specified character array. Parametr wskazuje, czy stan wewnętrzny dekodera ma zostać wyczyszczony po konwersji.A parameter indicates whether to clear the internal state of the decoder after the conversion.

GetChars(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Char>, Boolean)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, dekoduje sekwencję bajtów zakresu i wszystkie bajty w buforze wewnętrznym do zestawu znaków, które są przechowywane, zaczynając od określonego wskaźnika znakowego.When overridden in a derived class, decodes a sequence of span bytes and any bytes in the internal buffer into a set of characters that are stored starting at the specified character pointer. Parametr wskazuje, czy stan wewnętrzny dekodera ma zostać wyczyszczony po konwersji.A parameter indicates whether to clear the internal state of the decoder after the conversion.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Reset()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia dekoder z powrotem do stanu początkowego.When overridden in a derived class, sets the decoder back to its initial state.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Convert(Decoder, ReadOnlySequence<Byte>, IBufferWriter<Char>, Boolean, Int64, Boolean)

Konwertuje ReadOnlySequence<T> znaki zakodowane na UTF-16 i zapisuje wynik do writer .Converts a ReadOnlySequence<T> to UTF-16 encoded characters and writes the result to writer.

Convert(Decoder, ReadOnlySpan<Byte>, IBufferWriter<Char>, Boolean, Int64, Boolean)

Konwertuje na ReadOnlySpan<T> znaki przy użyciu decoder i zapisuje wynik do writer .Converts a ReadOnlySpan<T> to chars using decoder and writes the result to writer.

Dotyczy

Zobacz też