DecoderFallback.MaxCharCount Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera maksymalną liczbę znaków, jaką DecoderFallback może zwrócić bieżący obiekt.When overridden in a derived class, gets the maximum number of characters the current DecoderFallback object can return.

public:
 abstract property int MaxCharCount { int get(); };
public abstract int MaxCharCount { get; }
member this.MaxCharCount : int
Public MustOverride ReadOnly Property MaxCharCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Maksymalna liczba znaków, jaką DecoderFallback może zwrócić bieżący obiekt.The maximum number of characters the current DecoderFallback object can return.

Uwagi

W przypadku procedury obsługi rezerwowej wyjątku ta właściwość powinna zwracać zero.For an exception fallback handler, this property should return zero.

Dotyczy