EncoderFallbackException.IsUnknownSurrogate Metoda

Definicja

Wskazuje, czy dane wejściowe, które spowodowały wyjątek, to para dwuskładnikowa.Indicates whether the input that caused the exception is a surrogate pair.

public:
 bool IsUnknownSurrogate();
public bool IsUnknownSurrogate ();
member this.IsUnknownSurrogate : unit -> bool
Public Function IsUnknownSurrogate () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli dane wejściowe były parą dwuskładnikową; w przeciwnym razie false .true if the input was a surrogate pair; otherwise, false.

Dotyczy