EncoderReplacementFallback.CreateFallbackBuffer Metoda

Definicja

Tworzy EncoderFallbackBuffer obiekt, który jest inicjowany przy użyciu ciągu zastępujący tego EncoderReplacementFallback obiektu.Creates a EncoderFallbackBuffer object that is initialized with the replacement string of this EncoderReplacementFallback object.

public:
 override System::Text::EncoderFallbackBuffer ^ CreateFallbackBuffer();
public override System.Text.EncoderFallbackBuffer CreateFallbackBuffer ();
override this.CreateFallbackBuffer : unit -> System.Text.EncoderFallbackBuffer
Public Overrides Function CreateFallbackBuffer () As EncoderFallbackBuffer

Zwraca

EncoderFallbackBuffer

EncoderFallbackBufferObiekt równy temu EncoderReplacementFallback obiektowi.A EncoderFallbackBuffer object equal to this EncoderReplacementFallback object.

Dotyczy