EncoderReplacementFallback.DefaultString Właściwość

Definicja

Pobiera ciąg zastępczy, który jest wartością EncoderReplacementFallback obiektu.Gets the replacement string that is the value of the EncoderReplacementFallback object.

public:
 property System::String ^ DefaultString { System::String ^ get(); };
public string DefaultString { get; }
member this.DefaultString : string
Public ReadOnly Property DefaultString As String

Wartość właściwości

String

Zastępczy ciąg, który jest używany zamiast znaku wejściowego, którego nie można zakodować.A substitute string that is used in place of an input character that cannot be encoded.

Dotyczy

Zobacz też