EncoderReplacementFallback.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla wartości EncoderReplacementFallback obiektu.Retrieves the hash code for the value of the EncoderReplacementFallback object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Kod skrótu wartości obiektu.The hash code of the value of the object.

Uwagi

Wartość EncoderReplacementFallback obiektu jest wartością DefaultString właściwości.The value of a EncoderReplacementFallback object is the value of its DefaultString property.

Dotyczy

Zobacz też