EncoderReplacementFallback.MaxCharCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę znaków w ciągu zamiennym dla EncoderReplacementFallback obiektu.Gets the number of characters in the replacement string for the EncoderReplacementFallback object.

public:
 virtual property int MaxCharCount { int get(); };
public override int MaxCharCount { get; }
member this.MaxCharCount : int
Public Overrides ReadOnly Property MaxCharCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba znaków w ciągu użyty zamiast znaku wejściowego, którego nie można zakodować.The number of characters in the string used in place of an input character that cannot be encoded.

Dotyczy

Zobacz też